Input:

159/2007 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č.  72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 159/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. června 2007,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I
Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb. a zákona č. 443/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „upravuje“ vkládají slova „v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Nařízení Komise č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu, publikované v Úředním věstníku EU L 302 ze dne 1. listopadu 2006.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 2 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) zavedení nové výroby nebo rozšíření stávající výroby,“.
3. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova „za podmínky, že část výrobní linky je součástí strojního zařízení stanoveného nařízením vlády a že pořizovací cena této části výrobní linky činí nejméně 50 % celkové pořizovací ceny výrobní linky“ zrušují.
4. V § 2 odst. 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„c) pořízení strojního zařízení4za tržní cenu, určeného pro výrobní účely a vyrobeného ne více než 2 roky před pořízením; hodnota tohoto strojního zařízení musí tvořit nejméně 60 % celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého4ahmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1,


4Kapitoly 84, 85 a 90 nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.“.
5. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „nejméně v částce 200 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 100 000 000 Kč musí být kryta vlastním kapitálem“ nahrazují slovy „podle § 6a odst. 1 nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být financována z vlastního kapitálu“.
6. V § 2 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) zahájení stavebních prací a pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v rámci investiční akce je možné nejdříve ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1.“.
7. V § 2 odstavec 3 zní:
„(3) Do částek podle odstavce 2 písm. e) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.“.
8. V § 2 odstavec 4 zní:
„(4) Pokud ze záměru získat investiční pobídky vyplývá, že celá investiční akce by měla být realizována ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem nebo ve správních obvodech obcí s pověřeným obecním úřadem, v okrese nebo v okresech, kde je v době předložení záměru míra nezaměstnanosti nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá dvě pololetí, ministerstvo sníží částku