Input:

158/2010 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 158/2010 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. dubna 2010,
kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon a nadacích a nadačních fondech), ve znění zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Nadační fond se zrušuje také rozhodnutím správní rady o zrušení nadačního fondu pro vyčerpání majetku, a to dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady.“.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
2. V § 7 odstavec 5 zní:
„(5) Nadační fond se zrušuje rozhodnutím správní rady po předchozím souhlasu jeho zřizovatele, jestliže se majetek nadačního fondu vyčerpal a nadační fond tak nemůže plnit účel, pro který byl zřízen. Není-li zřizovatel a jeho práva stanovená tímto zákonem, nadační listinou nebo statutem nadačního fondu nepřešla na právního nástupce, rozhodne o zrušení nadačního fondu pro nedostatek majetku soud na návrh správní rady nebo osoby, která osvědčí právní zájem na tomto rozhodnutí.“.
3. V § 8 odst. 2 se slova „majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a“ zrušují.
4. V § 8 odst. 3 se slova „majetek nadačního fondu nedostačuje k plnění účelu, pro který byl nadační fond zřízen, a“ zrušují.
5. V § 8 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) O rozhodnutí správní rady každé zúčastněné nadace a nadačního fondu o vnitrostátní fúzi sloučením musí být pořízen notářský zápis, jehož součástí je projekt vnitrostátní fúze sloučením.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
6. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:
㤠8a
(1) Připustí-li to nadační listina, může správní rada nadačního fondu po předchozím