Input:

158/1999 Sb., Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 Garance

č. 158/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 30. června 1999
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Sčítání lidu, domů a bytů
Sčítáním lidu, domů a bytů (dále jen „sčítání“) se získávají pro statistické účely1) údaje o obyvatelstvu, jeho demografických, sociálních a ekonomických charakteristikách, úrovni bydlení, struktuře domovního a bytového fondu. Získávají a zpracovávají se k jednomu datu, ve vzájemných vazbách a v územním členění za
a) celou republiku,
b) vyšší územní samosprávné celky,
c) okresy,
d) obce,
e) části obce,2)
f) části území obcí s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami (dále jen „základní sídelní jednotky“).
§ 2
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) domem stavba, která je podle rozhodnutí stavebního úřadu3) určená pro bydlení a dále jiná stavba, ve které se nachází alespoň jeden byt,
b) bytem soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu3) svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení,
c) bytovou domácností společenství fyzických osob, které bydlí v jednom bytě; může jí být i jediná fyzická osoba, pokud bydlí sama,
d) správcem osoba, která na základě zákona nebo smlouvy je oprávněna ve věcech správy domu jednat,
e) uživatelem bytu fyzická osoba, která byt fakticky užívá,
f) sčítacím obvodem území základní sídelní jednotky nebo jeho část, ve které sběr údajů zajišťuje sčítací komisař,
g) sčítacím komisařem fyzická osoba, která pro sčítání zajišťuje sběr údajů a další práce stanovené Českým statistickým úřadem,
h) sčítacím revizorem fyzická osoba, která řídí sčítací komisaře a zajišťuje další práce stanovené Českým statistickým úřadem,
i) obcí i město, statutární město a městská část hlavního města Prahy,
j) ekonomickou aktivitou fakt, zda v rozhodný okamžik byla sčítaná osoba ekonomicky aktivní (zaměstnána nebo nezaměstnána) nebo ekonomicky neaktivní (osoba pobírající důchod, děti, žáci, studenti, osoby v domácnosti a jiné).
§ 3
Termín sčítání
(1) Sčítání na celém území České republiky se uskuteční v roce 2001.
(2) Ve sčítání budou zjišťovány údaje podle stavu o půlnoci z 28. února na 1. března roku 2001 (dále jen „rozhodný okamžik“).
§ 4
Rozsah sčítání
(1) Sčítání podléhají
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý4) nebo dlouhodobý pobyt,5)
b) každá fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna a nemá zde trvalý nebo dlouhodobý pobyt,
c) každý dům, i neobydlený,
d) každý byt, i neobydlený.
(2) Sčítání nepodléhají cizí státní příslušníci požívající diplomatických imunit a výsad, jakož i domy a byty ve vlastnictví jiných států, které slouží k diplomatickým účelům.
§ 5
Zjišťované údaje
(1) Při sčítání se zjišťují údaje
a) o fyzických osobách:
1. identifikační údaje (jméno a příjmení, rodné číslo, adresa),
2. druh pobytu,
3. vztah k uživateli bytu,
4. datum narození,
5. pohlaví,
6. rodinný stav,
7. datum nynějšího (posledního) sňatku,
8. pořadí nynějšího (posledního) manželství,
9. počet živě narozených dětí,
10. bydliště matky v době narození,
11. místo