Input:

157/2015 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 157/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 2015,
kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 201/2014 Sb. a zákona č. 331/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slova „(dále jen „vybrané výrobky“)“ vkládají slova „a surového tabáku“.
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
3. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) nakládání se surovým tabákem.“.
4. V § 1 odst. 2 písm. d) se slovo „a“ nahrazuje čárkou.
5. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) daň ze surového tabáku.“.
6. V § 1 odst. 3 písm. b) se za slovo „výrobky“ vkládají slova „a se surovým tabákem“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „s výjimkou řízení o správních deliktech“.
7. V § 59 odst. 8 písm. b) se slova „ověřená45a jsou vybavená vhodným ověřeným45“ nahrazují slovy „vybavena vhodným“ a na konci textu písmene b) se doplňují slova „ , které splňuje požadavky zákona upravujícího metrologii“.
Poznámka pod čarou č. 45 se zrušuje.
8. V § 59 odstavec 11 zní:
„(11) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna při výhradním nakládání s minerálními oleji uvedenými v § 45 odst. 1 písm. c) nebo e) až g) v daňových skladech, které jsou vybaveny vhodným měřicím zařízením na měření hmotnosti při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii.“.
9. V § 59 se doplňují odstavce 12 až 15, které znějí:
„(12) Podmínka podle odstavce 8 písm. b) nemusí být splněna v daňovém skladu minerálních olejů, který je vybaven
a) měřicím zařízením na měření
1. hmotnosti minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků zákona upravujícího metrologii, nebo
2. objemu a teploty minerálních olejů při příjmu a výdeji podle požadavků