Input:

157/1998 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.1.2003, platné do 30.4.2004 Archiv

č. 157/1998 Sb.
[zrušeno č. 356/2003 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. června 1998
o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
352/1999 Sb.
(k 30.12.1999)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
v § 23 vkládá nové písm. d), v § 24 písm. m) zrušuje, vkládá nový § 26a, mění § 30 odst. 9
258/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění 12 novelizačních bodů
458/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 1 odst. 2 ,vkládá poznámku pod čarou 5a)
185/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
prostřednictvím novely 352/1999 Sb. změněn § 1 odst. 5 - zrušuje text „a 12“
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, 22 novelizačních bodů, též ruší § 28, vkládá § 30a
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Předmětem zákona je
a) stanovení práv a povinností právnických osob a fyzických osob při zjišťování vlastností a klasifikaci chemických látek a chemických přípravků, při jejich registraci, evidenci, oznamování, nakládání s nimi a při jejich uvádění na trh,
b) vymezení působnosti správních úřadů při zajištění ochrany zdraví člověka a životního prostředí před škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a stanovení působnosti orgánů odborného dozoru nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.
(2) Tento zákon se nevztahuje na léčiva,1) krmiva,2) potraviny,3) kosmetické prostředky,4) nerosty,5) na dodávku plynu ve veřejném zájmu,5a) střelivo,6) výbušniny,7) radionuklidové zářiče a jaderné materiály,8) přípravky na ochranu rostlin,9) omamné a psychotropní látky,9a) chemické zbraně a jejich prekurzory,10) látky poškozující ozonovou vrstvu Země11) a na hnojiva, pomocné půdní látky, pomocné rostlinné přípravky a substráty,11a) pokud nakládání s nimi je upraveno zvláštními právními předpisy.
(3) Tento zákon se nevztahuje na železniční,12) silniční,13) vodní vnitrozemskou14) nebo leteckou15) přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků a na tranzitní přepravu nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, které jsou pod celním dohledem,16) jen pokud s těmito látkami a přípravky není nakládáno podle tohoto zákona.
(4) Na vybraná paliva a maziva a jejich směsi, a to
a) benziny, uvedené v položkách č. 2710 00 11, 2710 00 15, 2710 00 21, 2710 00 25 až 2710 00 39 celního sazebníku,
b) palivo pro tryskové motory, uvedené v položce č. 2710 00 51 celního sazebníku, a střední oleje, uvedené v položce č. 2710 00 59 celního sazebníku,
c) těžké oleje a plynové oleje, uvedené v položkách č. 2710 00 66 až 2710 00 68 celního sazebníku,
d) topné oleje, uvedené v položkách č. 2710 00 74 až 2710 00 78 celního sazebníku,
e) mazací oleje, uvedené v položce č. 2710 00 94 celního sazebníku,
f) zemní plyn, uvedený v položkách č. 2711 11 00 a 2711 21 00 celního sazebníku,
g) propan, uvedený v položkách č. 2711 12 11 až 2711 12 97 celního sazebníku,
h) butan, uvedený v položkách č. 2711 13 10 až 2711 13 97 celního sazebníku,
se nevztahují ustanovení § 10 odst. 2, 3 a 4, odst. 7 a 8, § 16 a 18 až 20 tohoto zákona.
(5) Na odpady17) se vztahuje jen ustanovení § 11 tohoto zákona.
§ 2
Základní pojmy
(1) Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad a rozpouštědel nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot přírodního původu nebo vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látky oddělena beze změny jejího složení nebo ovlivnění její stability, (dále jen „látky“).
(2) Chemické přípravky jsou směsi nebo roztoky složené ze dvou nebo více chemických látek (dále jen „přípravky“).
(3) Polymer