Input:

156/2009 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů Archiv

č. 156/2009 Sb.
[zrušeno č. 229/2013 Sb.]
ZÁKON
ze dne 7. května 2009,
kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 274/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní:
„(5) Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Příslušný útvar policie si vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu9a. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.


9aZákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky pod čarou č. 10a zní:
„(2) Za citlivou činnost podle zvláštního právního předpisu10ase považuje
a) nakládání s bezpečnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10 uvedených v příloze k tomuto zákonu nebo s radiolokačními pasivními sledovacími systémy fyzickou osobou při podnikatelské činnosti,
b) výkon funkce odpovědného zástupce fyzické osoby při činnosti podle písmene a),
c) výkon funkce člena statutárního orgánu, člena dozorčí rady, prokuristy, odpovědného zástupce, je-li ustanoven, právnické osoby, která nakládá s bezpečnostním materiálem skupin 1, 5, 6 nebo 10 uvedených v příloze k tomuto zákonu nebo s radiolokačními pasivními sledovacími systémy.


10aZákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 5 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „zákonu“ vkládají slova „nebo s radiolokačními pasivními sledovacími systémy“.
4. V § 5 odst. 3 písm. a) a b) se slova „fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu11“ nahrazují slovy „fyzické osoby nebo platného osvědčení fyzické osoby podle zvláštního právního předpisu11“.
Poznámka pod čarou č. 11 zní:


11§ 54 a 80 zákona č. 412/2005 Sb.“.
5. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a radiolokačních pasivních sledovacích systémů“.
6. V § 14 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) požadovat předložení platného dokladu o bezpečnostní způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby v případech uvedených v § 5 odst. 3,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
7. V § 16 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 5 odst. 2“ nahrazují slovy „podle § 5 odst. 1 nebo 3“.
8. Část druhá se včetně