Input:

156/1989 Sb., Zákon o odvodech do státního rozpočtu, platné do 31.12.1992 Archiv

č. 156/1989 Sb.
[zrušeno č. 586/1992 Sb.]
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1989
o odvodech do státního rozpočtu
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Úvodní ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje:
a) odvod z objemu mezd;
b) odvoz ze zisku;
c) odvod z odpisů základních prostředků;
d) regulační a cenové odvody.
ČÁST PRVNÍ
ODVOD Z OBJEMU MEZD
§ 2
Subjekty odvozu z objemu mezd
(1) Odvodu z objemu mezd podléhají:
a) státní podniky;
b) podniky zahraničního obchodu;
c) akciové společnosti;1)
d) sdružení s právní subjektivitou;2)
e) státní hospodářské organizace;
f) státní peněžní ústavy a pojišťovny, Státní banka československá, státní organizace Československé státní dráhy a specializované železniční organizace;3)

(dále jen „organizace“).
(2) Od odvodu z objemu mezd se osvobozují státní podniky bytového hospodářství.
(3) Odvodu z objemu mezd nepodléhají organizace podléhající dani z objemu mezd podle zákona o důchodové dani4) a dani z objemu mezd a odměn podle zákona o zemědělské dani.5)
§ 3
Základ odvodu z objemu mezd
(1) Základem odvodu z objemu mezd je objem mzdových prostředků zaúčtovaných k výplatě v běžném roce, snížený o odměny poskytnuté podle předpisů autorského práva a průmyslového práva6) zúčtované k výplatě v běžném roce.
(2) Odvoz z objemu mezd zahrnuje i pojistné nemocenského pojištění.7) Odvod z objemu mezd je součástí nákladů organizace.
§ 4
Sazba odvodu z objemu mezd
(1) Sazba odvodu z objemu mezd činí 50 % ze základu odvodu z objemu mezd (§ 3) s těmito odchylkami:
a) 20 % u lázeňských organizací včetně vojenských lázeňských a rekreačních zařízení, u organizace Československá námořní plavba, u organizací v oblasti kultury s uměleckou, zábavní a zprostředkovatelskou činností, u nakladatelských a vydavatelských organizací, u ústavů lékařské kosmetiky a dále u organizací vodního hospodářství, jejichž zakladateli jsou národní výbory, jakož i u organizací s obchodní činností poskytujících převážně služby veřejného stravování, veřejné ubytovací služby a služby cestovnímu ruchu, jejichž podrobnější vymezení stanoví prováděcí předpis;
b) 20 % u organizací poskytujících služby, a to z části základu odvodu z objemu mezd podle § 3, který připadá na druhy služeb vymezené v prováděcím předpise, v němž se též stanoví způsob výpočtu této části základu odvodu z objemu mezd;
c) 10 % u organizací městské hromadné dopravy.
(2) Sazbu odvodu z objemu mezd uvedenou v odstavci 1 písm. b) není organizace povinna uplatňovat.
§ 5
Slevy na odvodu z objemu mezd
(1) Organizacím podléhajícím odvodu z objemu mezd (§ 2 odst. 1) s výjimkou organizací uvedených v § 4 odst. 1 písm. c) se odvod z objemu mezd snižuje o:
a) částku 12 000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením;
b) částku 3000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností, a to do třiapůlprocentního podílu pracovníků se změněnou pracovní schopností z celkového přepočteného počtu pracovníků, a o částku 8000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností nad třiapůlprocentní podíl.
(2) Po výpočet slevy podle odstavce 1 je rozhodný průměrný