Input:

154/1995 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, platné do 31.12.2000 Archiv

č. 154/1995 Sb.
[zrušeno č. 218/2000 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. června 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákon České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 321/1992 Sb., zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 57/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 odst. 3 se za písmeno f) doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky č. 7b) zní:
„g) dotace fyzickým osobám, které nevyvíjejí podnikatelskou činnost a zabývají se chovem včel, drží plemeníky za účelem zajištění přirozené plemenitby hospodářských zvířat,7bnebo jsou vlastníky nebo nájemci lesa.


7bZákon ČNR č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat.“.
2. § 23 písm. d) a e) včetně poznámek č. 9a), 9b), 9c) a 9d) zní:
„d) výnos záloh9ana daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště ke dni jejich splatnosti, a výnos daně (vyrovnání a dodatečně přiznaná nebo dodatečně vyměřená daň) z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby9ba s výjimkou daně (záloh na daň) z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9csrážených a odváděných plátcem daně. Bydlištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobytu fyzické osoby,
e) 10 % výnosu daně z příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků9codváděné podle § 38h zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, plátcovou pokladnou9dumístěnou na území obce nebo plátcem daně se sídlem, popř. bydlištěm na území obce, pokud daň odvádí přímo plátce, s výjimkou daně připadající na příjmy podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů. Hlavnímu městu Praze a městům Brnu, Ostravě a Plzni plyne výnos uvedené daně ve výši 70 %,


9a§ 38a zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
9b§ 36 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9c§ 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších