Input:

153/1994 Sb., Zákon o zpravodajských službách České republiky, ve znění účinném k 6.9.2019 Garance

č. 153/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. července 1994
o zpravodajských službách České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 18 vkládá odst. 4
218/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 11a odst. 3 písm. a) bod 7
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 11 a ruší § 11a
357/2011 Sb.
(k 27.4.2012)
mění § 11
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
254/2012 Sb.
(k 3.8.2012)
vkládá nový § 11a
170/2013 Sb.
(k 1.7.2014)
mění § 11 odst. 2
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 11 odst. 2
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
vkládá nový § 13a
204/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
mění § 11
219/2015 Sb.
(k 25.9.2015)
mění § 11, § 11a, § 12 a § 15
51/2016 Sb.
(k 1.3.2016)
mění § 20
251/2017 Sb.
(k 1.7.2018)
mění § 11 odst. 3
325/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 12, § 13a a § 14; vkládá § 12a až 12i, nová přechodná ustanovení
35/2018 Sb.
(k 7.3.2018)
mění § 12a odst. 1
205/2019 Sb.
(k 6.9.2019)
mění § 11, § 11a, § 12b a § 18; vkládá § 11c a § 18a až 18c
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Úvodní ustanovení
§ 1
(1) Tento zákon upravuje zejména postavení, působnost, koordinaci, spolupráci a kontrolu zpravodajských služeb České republiky (dále jen, „zpravodajské služby“), ukládání úkolů zpravodajským službám, podávání zpráv těmito službami a poskytování informací zpravodajským službám.
(2) Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím, jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní zákony1) .
§ 2
Zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací (dále jen „zabezpečování informací“) důležitých pro ochranu ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky.
Zpravodajské služby a jejich postavení
§ 3
V České republice působí tyto zpravodajské služby:
a) Bezpečnostní informační služba, jejíž příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního rozpočtu,
b) Úřad pro zahraniční styky a informace, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra,
c) Vojenské zpravodajství jako součást Ministerstva obrany2) .
§ 4
(1) V čele zpravodajských služeb stojí ředitelé.
(2) Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává.
(3) Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace jmenuje a odvolává ministr vnitra se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace odpovědný ministru vnitra.
(4) Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který ho též se souhlasem vlády odvolává.
§ 5
Působnost zpravodajských služeb
(1) Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace
a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti České republiky,
b) o zpravodajských službách cizí moci,
c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy České republiky,
e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu.
(2) Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů České republiky.
(3) Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace
a) mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky,
b) o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany,
c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky,3)
d) o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České republiky.
(4) Zpravodajské služby plní další úkoly,