Input:

152/1996 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.5.2004 Archiv

č. 152/1996 Sb.
[zrušeno č. 89/2012 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
257/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší čl. II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 1 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova „včetně vkladních listů a vkladových certifikátů (§ 76 odst. 2),“.
2. § 1 odst. 2, 3 a 4 znějí:
„(2) Listina, která je cenným papírem podle odstavce 1 (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír), pokud tak stanoví zákon.
(3) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst. 1 a § 98 odst. 2.
(4) Zaknihovanými cennými papíry mohou být cenné papíry uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) nebo stanovené jiným zákonem.“.
3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky č. 11 a) znějí:
„(2) Pokud právní předpis11aoznačuje cenný papír jako cenný papír na majitele, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na doručitele.
(3) Pokud právní předpis11aoznačuje cenný papír jako cenný papír na jméno a současně umožňuje jeho převod rubopisem, vztahují se na tento cenný papír ustanovení tohoto zákona upravující cenné papíry na řad.
__________
4. § 4 včetně nadpisu a poznámek č. 12), 12a) a 12b) zní:
㤠4
Náležitosti cenných papírů
(1) Náležitosti cenných papírů stanoví zákon nebo jiný právní předpis.12
(2) Náležitostí zaknihovaných cenných papírů však není:
a) jejich číselné označení,
b) podpisy nebo jejich otisky,
c) údaj o povolení příslušného státního orgánu.
(3) Je-li podle zákona nutné rozlišit zaknihované cenné papíry, je osoba vedoucí jejich evidenci povinna pro tento účel číselné označení těmto cenným papírům z podnětu jejich emitenta přidělit.
(4) Listiny vydávané v souvislosti s převzetím pevného jednorázového vkladu, s nimiž je spojeno právo na vyplacení vkladu a popřípadě též na úroky nebo jiné majetkové výhody a které jsou převoditelné, musí mít náležitosti dluhopisů12aa lze je vydávat pouze v souladu se zvláštním zákonem.12b
__________
5. § 5 včetně nadpisu a poznámky č. 12c) zní:
㤠5
Vydávání cenného papíru
(1) Cenný papír je vydán dnem , kdy splňuje všechny náležitosti pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem stanovené a kdy se v souladu se zákonem stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele (den vydání cenného papíru). Datum emise cenného papíru je datum označující den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvému nabyvateli. Datum emise cenného papíru určí emitent, nevyplývá-li ze zvláštního zákona něco jiného.12c
(2) Pro náležitosti postupu osoby, která cenný papír vydává (dále jen