Input:

150/1996 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. Garance

č. 150/1996 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 329/1999 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. dubna 1996,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slova „nestanoví-li jinak“ vkládají tato slova: „tento zákon nebo“.
2. V § 5 odst. 2 se za slova „o udělení víza“ vkládají tato slova: „a k žádosti o prodloužení doby povoleného krátkodobého pobytu stanovené vízem“.
3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
㤠7a
Dítě svěřené do náhradní rodinné péče nebo přijaté do ústavní péče rozhodnutím příslušného orgánu, pokud není státním občanem České republiky a nebylo mu uděleno povolení k trvalému pobytu na jejím území, je oprávněno trvale pobývat na území České republiky po dobu náhradní rodinné nebo ústavní péče, je-li alespoň jedna osoba, jíž je dítě svěřeno do náhradní rodinné péče, přihlášena k trvalému pobytu na území České republiky, nebo se na území České republiky nachází ústav, ve kterém je dítě umístěno. Toto oprávnění vzniká dnem právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do náhradní rodinné péče nebo rozhodnutí o přijetí dítěte do ústavní péče, nejdříve však dnem 1. srpna 1996.“.
4. V § 9 odst. 2 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „cizinec je starší 15 let a nebyl zbaven rozhodnutím soudu způsobilosti k právním úkonům.“.
5. V § 10 odst. 2 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: „pokud není dále stanoveno jinak.“.
6. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Cizinci oprávněnému pobývat trvale na území České republiky, který nemá platný cestovní doklad jiného státu z důvodů nezávislých na jeho vůli, prodlouží Ministerstvo vnitra platnost průkazu povolení k pobytu na dobu pěti let. Povinnost cizince pobývat na území České republiky jen s platným cestovním dokladem v tomto případě neplatí.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
7. § 13 se doplňuje odstavce m 3, který zní:
„(3) Oprávnění cizince k trvalému pobytu podle § 7a zaniká též tehdy, jestliže pominuly podmínky stanovené v uvedeném ustanovení.“.
8. V § 22 písm. b) se slova „v žádostech podávaných“ nahrazují slovy „v řízení“.
9. V § 22 písm. c) se na konci připojují tato slova: „anebo cestovního dokladu“.
10. V § 22 písm. d) se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které