Input:

148/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 148/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slovo „mateřství“ vkládají slova „ , péče otce o dítě po jeho narození“.
2. V § 3 písm. l) se za slovo „mateřství“ vkládají slova „ , nástup na dávku otcovské poporodní péče“.
3. V § 3 písmeno u) včetně poznámky pod čarou č. 81 zní:
„u) otcem dítěte muž zapsaný jako otec dítěte do knihy narození81,


81§ 14 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 3 se na konci textu písmene v) doplňují slova „ ; v případě svěření dítěte soudem do společné nebo do střídavé péče30obou rodičů se za domácnost považuje domácnost každého z těchto rodičů“.
5. V § 4 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“),“.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena d) a e).
6. V § 16 úvodní části ustanovení, § 21 odst. 1 písm. b), § 47 odst. 1 větě první a v § 95 odst. 1 písm. d) se za slova „pomoci v mateřství“ vkládá slovo „ , otcovské“.
7. V § 18 odst. 7 písm. c) se za slovo „mateřství“ vkládá slovo „ , otcovská“.
8. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo na více otcovských“.
9. V § 29 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Výše nemocenského za kalendářní den činí 100 % denního vyměřovacího základu v případech, kdy byl pojištěnec uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky