Input:

147/2007 Sb., Nařízení vlády o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů Garance

č. 147/2007 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. května 2007
o pořadí srážek ze služebního příjmu příslušníků bezpečnostních sborů
Vláda nařizuje podle § 130 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
(1) Bezpečnostní sbor příslušníkovi ze služebního příjmu nejprve srazí
a) zálohu na daň z příjmů fyzických osob1) ,
b) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti2) a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění3) .
(2) Pořadí srážek částek postižených výkonem rozhodnutí nařízeným soudem, správním úřadem nebo orgánem zmocněným k tomu zákonem se řídí zvláštním právním předpisem4) .
(3) U zálohy na služební příjem, kterou je příslušník povinen vrátit proto, že nebyly splněny podmínky pro přiznání služebního příjmu, u nevyúčtované zálohy na cestovní náhrady, u služebního příjmu za dovolenou, na který příslušník ztratil nárok, popřípadě na který mu nárok nevznikl, a u částky, o kterou byl příslušníkovi snížen základní tarif v důsledku uložení kázeňského trestu, se pořadí