Input:

144/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 144/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
ZÁKON
ze dne 19. dubna 2017,
kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 131/2015 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 199/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 26/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 7 se za slova „jde-li o” vkládají slova „vedoucího služebního úřadu”.
2. V § 11 odst. 4 se slova „nebo státní tajemník” nahrazují slovy „ , státní tajemník nebo personální ředitel sekce pro státní službu”.
3. V § 14 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3)  Vedoucí služebního úřadu může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce.
(4)  V době nepřítomnosti vedoucího služebního úřadu vykonává jeho zástupce všechny pravomoci vedoucího služebního úřadu, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 15 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5)  Státní tajemník může pověřit výkonem svých pravomocí, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru, svého zástupce.
(6)  V době nepřítomnosti státního tajemníka vykonává jeho zástupce všechny pravomoci státního tajemníka, s výjimkou rozhodování ve věci přijetí do služebního poměru, jmenování na služební místo představeného, odvolání ze služebního místa představeného nebo skončení služebního poměru.”.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
5. V § 24 odst. 5 větě první se za text „§ 47” vkládá text „§ 49 odst. 2, §” a část věty za středníkem včetně středníku se zrušuje.
6. V § 24 odst. 7 písmeno e) zní:
„e)  zákazu konkurence, je-li pro služební místo stanoven,”.
7. V § 26 odst. 1 a 2 se text „a), e) a f)” nahrazuje textem „a) a e)”.
8. V § 26 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Splnění předpokladu podle § 25 odst. 1 písm. f) se dokládá písemným čestným prohlášením. Služební orgán ověří u žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 splnění tohoto předpokladu postupem podle § 28 odst. 5.”.
9. V § 27 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Je-li žadatelů, jejichž žádost nebyla vyřazena podle odstavce 2, nejméně 10 a pohovor je doplněn písemnou zkouškou konanou před provedením pohovoru, výběrová komise provede pohovor nejméně s 5 žadateli, kteří vykonali písemnou zkoušku nejlépe.”.
10. V § 27 se doplňují