Input:

144/1991 Sb., Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení Archiv

č. 144/1991 Sb.
[zrušeno č. 329/2011 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 26. března 1991
o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb., zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., zákona České národní rady č. 459/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 1 odst. 1 písm. d) zní:
„d) okresní úřady,“.
2. V § l se za odstavec l vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Na úseku sociálního zabezpečení vykonávají působnost též obce.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
3. V § 2 odst. 1 se za písmeno d) doplňují nová písmena e), f) a g), která zní:
„e) organizuje v součinnosti s okresními úřady náhradní rodinnou péči,
f) může zřizovat a spravovat zařízení sociální péče a ústavy sociální péče, které vykonávají diagnostickou službu,
g) plní funkci dozoru nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany7a ukládá opatření k odstranění zjištěných závad.“.
4. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo pověří jinou okresní správu sociálního zabezpečení, aby její posudková komise posoudila zdravotní stav a pracovní schopnost občana v případě, že se posudkové komise příslušné okresní správy sociálního zabezpečení staly nezpůsobilé jednat vyloučením svých členů pro podjatost.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
5. V § 4 odst. l se slova „okresních národních výborů“ nahrazují slovy „okresních úřadů“.
6. V § 4a včetně nadpisu se slova „národní výbory“ nahrazují slovy „obce a okresní úřady“.
7. § 5 včetně nadpisu zní:
㤠5
Zvláštní orgán okresního úřadu
(1) Přednosta okresního úřadu zřizuje jako zvláštní orgán8komisi péče o rodinu a děti (dále jen „komise“).
(2) Přednosta okresního úřadu jmenuje a odvolává předsedu komise, jeho zástupce a ostatní členy komise z řad členů některých obecních zastupitelstev a dalších občanů, kteří spolupůsobí při péči o rodinu a děti, zejména pedagogů a psychologů, dětských, dorostových a ženských lékařů. Tajemníka komise jmenuje a odvolává z řad odborných pracovníků sociální péče o rodinu a děti.
(3) Členové komise a občané přizvaní k jednání komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se v souvislosti s jednáním dozvěděli.“.
8. Název části druhé zní:
„PŮSOBNOST SPRÁV SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, OBCÍ A OKRESNÍCH ÚŘADŮ V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ“.
9. V § 8 písm. a) č. 5 se vypouštějí slova „samostatně výdělečně činných a pracovníků malých závodů a osob“.
10. § 8 písm. a) č. 9 zní:
„9. o uznání invalidity nebo částečné invalidity při přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity) z podnětu lékařské poradní komise,“.
11. V § 8 písm. a) se vypouštějí body č. 18 až 20; dosavadní bod č. 21 se označuje jako č. 18.
12. V § 8 písm. a) se doplňuje nový bod č. 19, který zní:
„19. o dávkách, které