Input:

144/1975 Sb., Zákon, jímž se doplňuje hospodářský zákoník Garance

č. 144/1975 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. prosince 1975,
jímž se doplňuje hospodářský zákoník
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 37/1971 Sb.), se doplňuje takto:
1. § 259 zní
„(1) Pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak, mohou zemědělské organizace dodávat vybrané zemědělské výrobky jen určeným nákupním organizacím, ostatní výrobky též dalším odběratelům.
(2) Jestliže nakupuje určitý druh (skupinu) zemědělských výrobků více určených nákupních organizací, stanoví se, která z nich, popřípadě které z nich budou jako hlavní nákupní organizace oprávněny tuto činnost koordinovat. Ostatní zúčastněné nákupní organizace jsou povinny poskytovat hlavní nákupní organizaci potřebnou součinnost.
(3) Nákupní organizace jsou povinny odebírat nabídnuté zemědělské výrobky zvláštního hospodářského významu, k jejichž nákupu jsou určeny, i když nabídnuté množství je vyšší než bylo smluveno nebo i když na dodávku nebyla smlouva vůbec uzavřena. Pro tyto dodávky platí ustanovení o závazcích z hospodářských smluv.
(4) Zemědělské výrobky, nákupní organizace, hlavní nákupní organizace, další odběratele (odst. 1 až 3), jakož i rozsah a náplň koordinace (odst. 2) určí prováděcí předpis.“
2. Za § 389 se vkládá § 389a, který zní:
„(1) Účastníky hospodářskoprávních vztahů