Input:

141/2006 Sb., Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění účinném k 8.9.2006 Archiv

č. 141/2006 Sb.
[zrušeno č. 179/2014 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. dubna 2006
o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
432/2006 Sb.
(k 8.9.2006)
v § 16 mění odst. 2
Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 441/2005 Sb., (dále jen „zákon“) a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení1) upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství2) (dále jen „předpis Evropských společenství“) některé podmínky poskytování národních doplňkových plateb (dále jen „platba“) k přímým podporám pro rok 2006 Státním zemědělským intervenčním fondem3) (dále jen „Fond“) jako dotací k výsledkům hospodaření v oblasti
a) pěstování lnu na vlákno na zemědělské půdě vedené podle § 3a až 3h zákona v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence“) jako orná půda [§ 3i písm. a) zákona],
b) pěstování chmele na zemědělské půdě vedené v evidenci jako chmelnice [§ 3i písm. d) zákona],
c) chov skotu, ovcí, popřípadě koz (dále jen „přežvýkavci“) na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci podle plemenářského zákona4) ,
d) pěstování plodin uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, případně množitelských porostů druhů uvedených v příloze č. 2 k tomuto nařízení na orné půdě [§ 3i písm. a) zákona] vedené v evidenci podle § 3a až 3h zákona.
Platba na pěstování lnu na vlákno
§ 2
Žadatelem o platbu na pěstování lnu na vlákno může být fyzická nebo právnická osoba, obhospodařující zemědělskou půdu, která je na ni vedena v evidenci a pěstuje na ní len na vlákno na výměře nejméně 1 ha.
§ 3
(1) Žádost o platbu na pěstování lnu na vlákno se podává Fondu na jím vydaném formuláři do 15. května 2006.
(2) Součástí žádosti o platbu na pěstování lnu na vlákno je
a) seznam půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a zákona), žadatelem osetých lnem na vlákno, včetně jejich výměr a zakreslení v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b) prohlášení s úředně ověřeným podpisem žadatele na formuláři vydaném Fondem o použití uznaného osiva5) , doložené
1. daňovým dokladem o nákupu uznaného osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií a uznávacím listem5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
2. rozhodnutím o uznání osiva5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
3. dokladem o uznání osiva vydaným v jiném členském státě Evropské unie5) nebo jeho úředně ověřenou kopií, nebo
4. certifikátem Mezinárodní asociace pro zkoušení osiva (ISTA) u osiv z dovozu ze třetích zemí5) nebo jeho úředně ověřenou kopií,
c) smlouva o odbytu stonku lnu žadatele nebo její úředně ověřená kopie uzavřená s prvním zpracovatelem lnu schváleným Fondem6) .
§ 4
Fond poskytne žadateli platbu na pěstování lnu na vlákno na zemědělskou půdu, která je
a) v evidenci vedena na žadatele po dobu nejméně od 1. května 2006 do 31.