Input:

141/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 1.1.2004 Garance

č. 141/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší čl. I, II a III
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o spotřebních daních
Čl. I, Čl. II
(zrušeny zák. č. 354/2003 Sb. k 1.1.2004)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zrušení státního tabákového monopolu
Čl. III
(zrušen zák. č. 354/2003 Sb. k 1.1.2004)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. IV
Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 208/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 22/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 45a odst. 8 se za druhou větu vkládá tato věta: „Pokud cizí stát českým diplomatickým misím, konzulárním úřadům a českým státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických misí a konzulárních úřadů akreditovaných v tomto cizím státě, nevrací daň, protože neuplatňuje daně jako součást ceny zboží nebo poskytovaných služeb, vrátí Česká republika diplomatickým misím, konzulárním úřadům a jejich státním příslušníkům, kteří jsou členy těchto diplomatických a konzulárních misí, daň v rozsahu podle odstavce 2.“.
2. V příloze č. 1 se za položku „ex 8421 21 - Domácí přístroje na úpravu vody a malé čistírny odpadních vod53“ vkládá nová položka, která zní:
3. V příloze č. 1 se položka „ex 9019 - Masážní přístroje; psychotechnické přístroje; přístroje pro léčbu ozónem, kyslíkem, aerosolem, dýchací přístroje, oživovací nebo jiné léčebné dýchací přístroje“ nahrazuje položkou, která zní:
Čl. V
Přechodné ustanovení
Pro daňové povinnosti vzniklé přede dnem účinnosti části třetí čl. IV