Input:

140/2008 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů Garance

č. 140/2008 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 2008,
kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. I
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou „K překročení hranice1fs členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský průkaz1d.“.
Poznámka pod čarou č. 1e se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 1d zní:


1dZákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.
2. V § 5 odst. 4 se slova „staršímu 5 let“ zrušuje.
3. V § 5 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 11 odst. 1 se slova „starším 5 let a“ zrušují.
5. V § 11 odst. 2 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
6. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 11 odst. 3 se slova „1 až 3“ nahrazují slovy „1 a 2“.
8. V § 20 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
9. V § 20 odst. 5 se věta druhá zrušuje.
10. V § 29 odst. 2 písm. d) a v § 29a odst. 2 písm. d) se slova „a druh“ nahrazují slovy „ , druh, datum vydání a doba platnosti“ a na konci textu se doplňují slova „a datum a místo ohlášení jeho ztráty nebo odcizení“.
Čl. II
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá ze zákonů jej měnících.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o azylu
Čl. III
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 519/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 57/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 343/2007 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 61 odst. 2 se slova „ve věku 5 až“ nahrazují slovem „mladšímu“.
2. V § 61 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
3. V § 63 odst. 2 se slova „a 5“ zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. IV
Zákon č. 326/1999 Sb., o