Input:

140/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Garance

č. 140/2001 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
ZÁKON
ze dne 3. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bodě 3 se slova „90 dnů“ nahrazují slovy „180 dnů“.
2. V § 5 písm. c) se slova „a opatřit ji fotografií“ zrušují.
3. V § 6 se na konci odstavce 6 doplňují slova „nebo účasti na výzkumu a vývoji“.
4. V § 9 odst. 1 se v návětí slova „není-li dále stanoveno jinak,“ zrušují.
5. V § 9 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo mařit výkon soudních či správních rozhodnutí,“.
6. V § 9 odst. 2 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a v písmenu c) se slova „nebo dokladu, který je za cestovní doklad uznán na základě mezinárodní smlouvy“ zrušují.
7. V § 9 odst. 3 se věta čtvrtá zrušuje.
8. V § 10 písm. a) se zrušuje na konci bodu 1 slovo „nebo“ a na konci bodu 2 slovo „anebo“.
9. V § 10 se na konci písmene c) doplňují slova „z důvodu uvedeného v § 154 odst. 3 písm. a)“.
10. V § 14 větě druhé se slova „fotografii cizince,“ zrušují a na konci textu se doplňuje věta „Hraniční průvodka cizince, který není oprávněn pobývat na území bez víza, obsahuje také fotografii.“.
11. V § 17 písmeno b) zní:
„b) na základě uděleného krátkodobého víza, dlouhodobého víza, diplomatického víza nebo zvláštního víza.“.
12. Za § 17 se vkládají § 17a a 17b, které
㤠17a
Krátkodobá víza
Krátkodobým vízem je
a) výjezdní vízum,
b) průjezdní vízum,
c) letištní vízum,
d) vízum k pobytu do 90 dnů.
§ 17b
Dlouhodobá víza
Dlouhodobým vízem je
a) vízum k pobytu nad 90 dnů,
b) vízum za účelem dočasné ochrany,
c) vízum za účelem strpění pobytu.“.
13. V § 18 písm. a) se slova „o zrušení vízové povinnosti“ zrušují.
14. V § 18 písm. c) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která včetně poznámky pod čarou č. 7a) znějí:
„d) jde-li o výkonného letce nebo člena obsluhujícího personálu7apravidelné letecké linky, za podmínky, že z území vycestuje stejným nebo dalším pravidelným letem tohoto letadla; tento cizinec může pobývat na území i bez cestovního dokladu, pokud se prokáže osvědčením člena posádky, nebo
e) jde-li o výkonného letce nebo člena obsluhujícího personálu7aletadla, který provádí přepravu mimo pravidelné letecké linky za mzdu nebo nájemné, do doby odletu letadla; tento cizinec může pobývat na území i bez cestovního dokladu, pokud se prokáže osvědčením člena posádky.

____________________
15. V § 19 odst. 1 písm. b) se zrušuje slovo „úmyslně“.
16. V § 19 odst. 2 se slova „o zrušení vízové povinnosti nebo nařízením vlády o zrušení vízové povinnosti“ nahrazují slovy „nebo nařízením vlády vydaným podle § 181 písm. a)“.
17. V § 20 odst. 3 se za slovo „vízum“ vkládají slova „podle odstavce 1