Input:

14/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Garance

č. 14/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. listopadu 2016,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o střetu zájmů
Čl. I
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 302/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 1 písm. b) se slovo „finančních“ zrušuje.
2. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova „orgánu státní správy“ nahrazují slovy „správního úřadu“.
3. V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:
„d) náměstek člena vlády nebo náměstek ministra vnitra pro státní službu,
e) vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, vedoucí Kanceláře Senátu nebo vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,“.

Dosavadní písmena d) až o) se označují jako písmena f) až q).
4. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „předseda a“ zrušují.
5. V § 2 odst. 1 písmena o) až q) znějí:
„o) člen zastupitelstva kraje nebo člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
p) člen zastupitelstva obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn nebo který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, nebo
q)  starosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, místostarosta obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, zástupce starosty městské části hlavního města Prahy nebo členové rady obce, městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, městské části hlavního města Prahy, kraje nebo hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.“.
6. V § 2 odst. 2 písmeno d) zní:
„d)  vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení podle zvláštního právního předpisu3cv organizační složce státu, s výjimkou zpravodajské služby3b, nebo představený podle zákona o státní službě, nejde-li o vedoucího oddělení nebo o příslušníka zpravodajské služby3b,“.
7. V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města,“ zrušují.
8. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:
„f) soudce,
g) státní zástupce,
h) voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti11, s výjimkou příslušníků