Input:

139/2011 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony, ve znění účinném k 13.1.2018 Garance

č. 139/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. dubna 2011,
kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část jedenáctou
370/2017 Sb.
(k 13.1.2018)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 370/2017 Sb. k 13.1.2018)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. IV
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 29/2008 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 41/2011 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci druhého samostatného řádku doplňují slova „ , ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují slova „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/44/ES ze dne 6. května 2009, kterou se mění směrnice 98/26/ES o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry a směrnice 2002/47/ES o dohodách o finančním zajištění, pokud jde o propojené systémy a pohledávky z úvěru.“.
3. V § 2a odst. 1 písm. a) se slova „a instituce elektronických peněz“ zrušují.
4. V § 8, § 124 odst. 5 a v § 126 odst. 5 se slova „instituce elektronických peněz,“ zrušují.
5. V § 10d odst. 3 písm. b) se slova „institucemi elektronických peněz,“ zrušují.
6. Část sedmá včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 30 a 31 zní:
„ČÁST SEDMÁ
VYPOŘÁDACÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ VYPOŘÁDÁNÍ
HLAVA I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 82
Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání
(1) Vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání je systém,
a) který má alespoň 3 účastníky uvedené v § 84 odst. 1 písm. a) až g),
b) který provádí vypořádání [§ 83 písm. a)] na základě stanovených pravidel,
c) jehož účastníci, z nichž alespoň jeden má sídlo nebo ústředí v České republice, se dohodli, že právní vztahy mezi nimi se při provádění vypořádání řídí českým právem, a
d) jehož existenci Česká národní banka oznámila Evropské komisi podle § 90g odst. 1 nebo 2.
(2) Zahraničním vypořádacím systémem s neodvolatelností vypořádání je vypořádací systém, jehož existenci oznámil Evropské komisi příslušný orgán jiného členského státu podle předpisu Evropské unie upravujícího neodvolatelnost zúčtování v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry30.
(3) Vypořádací systém s neodvolatelností vypořádání a účast v tomto systému se zakládají smlouvou.
§ 83
Vymezení některých pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) vypořádáním
1. započtení vzájemných pohledávek z obchodů s investičními nástroji, nebo
2. splnění vzájemných dluhů z obchodů s