Input:

137/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění účinném k 31.8.2018 Garance

č. 137/2016 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. března 2016,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
303/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší v části první čl. II bod 2
168/2018 Sb.
(k 31.8.2018)
mění čl. II bod 3; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vysokých školách
Čl. I
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „(dále jen „tvůrčí činnost“)“.
2. V § 2 odst. 5 se slova „výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další“ zrušují.
3. V § 2 odst. 6 se slova „Akreditační komise“ nahrazují slovy „Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“)“.
4. V § 2 odst. 8, § 6 odst. 1 písm. f), § 9 odst. 1 písm. i), § 18 odst. 3 větě druhé, § 24 odst. 1 písm. b), § 27 odst. 1 písm. h), § 39 odst. 4 písm. c) a v § 40 odst. 3 se slova „vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další“ zrušují.
5. V § 6 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy,“.

Dosavadní písmena d) až l) se označují jako písmena e) až m).
6. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:
„n) stanovení výše poplatků za úkony spojené s habilitačním řízením nebo s řízením ke jmenování profesorem.“.
7. V § 7 odst. 1 písm. c) se slova „(dále jen „vědecká rada veřejné vysoké školy“)“ zrušují.
8. V § 7 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) rada pro vnitřní hodnocení, je-li zřízena,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).
9. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „veřejné vysoké školy“ zrušují.
10. V § 8 odst. 1 se za slovo „důvody“ vkládají slova „a den“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Zanikne-li členství některého člena akademického senátu veřejné vysoké školy před uplynutím jeho funkčního období a vnitřní předpis veřejné vysoké školy umožní výkon funkce člena akademického senátu veřejné vysoké školy náhradníkem, vykonává náhradník tuto funkci pouze po zbytek příslušného funkčního období.“.
11. V § 8 odst. 2 se za slovo „senátu“ vkládají slova „veřejné vysoké školy“ a slova „prorektorů, děkanů a proděkanů“ se nahrazují slovy „prorektora, kvestora, děkana,