Input:

137/2002 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 137/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 15. března 2002,
kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o metrologii
Čl. I
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 6 zní:
„(6) Uživatelé pracovních měřidel si návaznost používaných měřidel mohou zajistit sami pomocí svých hlavních etalonů nebo prostřednictvím Českého metrologického institutu nebo střediska kalibrační služby nebo u jiných uživatelů měřidel, kteří mají příslušné hlavní etalony navázané na etalony Českého metrologického institutu, středisek kalibrační služby nebo na etalony zahraničních subjektů se srovnatelnou metrologickou úrovní.“.
2. V § 6 odst. 2 se věty druhá a třetí nahrazují těmito větami: „Zjišťuje, zda měřidlo bude schopno plnit funkci, pro kterou je určeno. Tento požadavek se považuje za splněný, pokud měřidlo splňuje požadavky stanovené vyhláškou nebo, pokud se na něj vyhláška nevztahuje, splňuje požadavky českých technických norem.“.
3. V § 8 odst. 3 se slovo „platnosti“ nahrazuje slovem „vlastností“.
4. V § 8 odstavec 4 zní:
„(4) Pro ověřování stanovených měřidel nebo kalibraci hlavních etalonů se používají certifikované referenční materiály. Pokud nelze z technických důvodů použít certifikované referenční materiály, je možno použít ostatní referenční materiály.“.
5. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut nebo autorizované metrologické středisko úřední značkou nebo vydá ověřovací list anebo použije obou těchto způsobů. Grafickou podobu úřední značky a náležitosti ověřovacího listu stanoví ministerstvo vyhláškou.“.
6. V § 9 odst. 5 se za slovo „kalibraci“ vkládá slovo „pracovního“ a slova „stanovených schématem návaznosti“ se nahrazují slovy „návaznosti měřidel“.
7. § 9a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2) zní:
㤠9a
Hotově balené zboží označené symbolem „e“ a lahve používané jako odměrné obaly pro hotově balené zboží
(1) Hotově baleným zbožím označeným symbolem „e“ se pro účely tohoto zákona rozumí zboží určené k prodeji a umístěné do obalu bez přítomnosti spotřebitele, jehož množství obsažené v obalu, zejména objem nebo hmotnost, má předem stanovenou hodnotu, kterou nelze změnit bez otevření nebo zjevného porušení obalu.
(2) Balírny a dovozci hotově baleného zboží jsou oprávněni uvést do oběhu2zboží s označením „e“, pokud
a) mají zaveden systém kontroly správnosti množství, zajišťující splnění požadavků stanovených vyhláškou včetně průkazné evidence četnosti a výsledků měření, písemně oznámí Českému metrologickému institutu uvedení hotově baleného zboží označeného symbolem „e“ do oběhu a současně předají Českému metrologickému institutu dokumentaci obsahující postupy výrobní kontroly množství zboží v balení,
b) je dodržena hodnota jmenovitého obsahu a řady jmenovitých množství obsahu hotově baleného zboží v případech stanovených vyhláškou,
c) jsou dodrženy dovolené odchylky obsahu hotově baleného zboží stanovené