Input:

136/1994 Sb., Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2007 Garance

č. 136/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. června 1994
o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 48/1994/2 Sb.
 
 
95/1996 Sb.
(k 26.4.1996)
mění, doplňuje
ÚZ 214/1996 Sb.
 
 
304/2000 Sb.
(k 7.9.2000)
mění, (též ruší § 6a)
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší část třetí
442/2003 Sb.
(k 19.12.2003)
mění § 2 až 5, § 8, § 14
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtvrtou
291/2005 Sb.
(k 2.8.2005)
mění, 17 novelizačních bodů, též ruší § 7a a přílohu
575/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 575/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST DRUHÁ
Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 15
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které včetně poznámky č. 16) zní:
„e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení o propuštění do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2a to již při prvním porušení této povinnosti.


16Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. Příloha č. 3 se doplňuje takto:
 
1
2
3
4
5
Výroba a zpracování paliv a maziv
a) vysokoškolské
vzdělání v oboru chemie a 5 let praxe v oboru
b) středoškolské
vzdělání v oboru chemie zakončené maturitní zkouškou a 10 let praxe v oboru
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zákon č. 136/1994 Sb.
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu
zákon č. 136/1994 Sb.
ČÁST TŘETÍ
(zrušena 354/2003 Sb. k 31.12.2003)
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 237/2004 Sb. k