Input:

135/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 135/2019 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. května 2019,
kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. I
Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 292/2017 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS.“ zrušuje.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES.“.
3. V § 5b odst. 1 písm. a) se slova „dopravně významných vnitrozemských vodních cest“ nahrazují slovy „součástí dopravně významných vodních cest, s nimiž nepřísluší právo hospodařit správci vodní cesty“.
4. V § 5b odst. 1 písm. c) se za slovo „kotvišť“ vkládají slova „ve vlastnictví České republiky, s nimiž nepřísluší právo hospodařit správci vodní cesty,“.
5. V § 5b odst. 1 písm. c) a d) se slovo „vnitrozemských“ zrušuje.
6. V § 5b odst. 2 písm. e) se slova „jiných subjektů, jejichž předmětem činnosti je správa vodohospodářsky významných vodních toků23“ nahrazují slovy „vykonávanými správcem vodní cesty podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů23“.
7. V § 5b odst. 5 se za slova „podle odstavce 1 písm. c) a d) se“ vkládají slova „pro účely financování a předfinancování ze Státního fondu dopravní infrastruktury“.
8. V § 6 odst. 1 písm. c) se slova „je zjevně technicky nezpůsobilé“ nahrazují slovy „zjevně nesplňuje podmínky technické způsobilosti“.
9. V § 6c odst. 3 písmeno b) zní:
„b) údaje o provozovateli pozemní části přístavu, a to obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační číslo osoby, bylo-li provozovateli přiděleno.“.
10. V § 9 odstavec 1 zní:
„(1) Plavidlo podléhající evidenci podle tohoto zákona lze na vodní cestě provozovat, pokud
a) je zapsáno v
1. plavebním rejstříku České republiky (dále jen „plavební rejstřík“), rejstříku malých plavidel nebo v obdobné evidenci jiného členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, nebo
2. evidenci obdobné plavebnímu rejstříku vedené jiným státem, než který je uveden v bodu 1, jde-li o zahraniční plavidlo, jehož provozovateli vydal plavební