Input:

135/2014 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi, ve znění účinném k 1.1.2016 Garance

č. 135/2014 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. června 2014,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
135/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
pozbývají platnosti ustanovení § 12d až 12l, § 26 odst. 2 písm. a) bod 12, § 26 odst. 2 písm. e) a § 38d odst. 5 písm. c)

pozbývají platnosti ustanovení § 8aa až 8ai, § 28 odst. 2 písm. a) bod 12, § 28 odst. 2 písm. e) a § 22 odst. 4 písm. c)

pozbývají platnosti ustanovení § 9aa až 9ai, § 136 odst. 2 písm. k) a p) a § 155c odst. 4 písm. c)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „unie1“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie27“.
Poznámka pod čarou č. 27 zní:


27Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se věty třetí a čtvrtá zrušují a na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek bez uvozovek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.“.
3. V § 1 odst. 4 větě první se za slovo „bank“ vkládají slova „ , spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven, zajišťoven“.
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
㤠3a
Česká národní banka vykonává funkci příslušného orgánu a je zároveň určeným orgánem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obezřetnostní požadavky27.“.
5. V § 4 odst. 5 písm. d) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a za slovo „bance“ se vkládají slova „nebo, nejsou-li takové osoby, 20 největších akcionářů banky podle