Input:

135/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb. Garance

č. 135/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. března 2005,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 2 a 5, § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., (dále jen „zákon“), § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Čl. I
Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 6 zrušuje.
2. § 3 zní:
㤠3
Srážky k úhradě nákladů výkonu trestu
(1) Na srážky k úhradě nákladů výkonu trestu, který odsouzený vykonává, se použije 40 % čisté odměny, nejvýše však 1 500 Kč za kalendářní měsíc.
(2) Nevyčerpaná částka k úhradě nákladů výkonu trestu podle odstavce 1 se převádí k použití postupně podle § 2, 4 a 5.“.
3. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „písm. j)“ nahrazují slovy „písm. k)“.
4. V § 4 odst. 4 se číslo „ , 3“ zrušuje.
5. V § 5 odst. 3 se číslo „ , 3“ zrušuje.
6. V § 6 se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 zrušují.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 6 odst. 2 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.
8. V § 7 odst. 2 se slova „odst. 4“ nahrazují slovy „odst. 2“.
9. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 2 000 Kč k úhradě zdravotní péče včetně léčivých přípravků doporučených lékařem, výživného osobám, kterým je povinen výživné