Input:

134/1994 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 134/1994 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 250/2016 Sb.]
ZÁKON
ze dne 31. května 1994,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. a zákona č. 213/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 6 odst: 3 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která včetně poznámky č. 2a) znějí:
„h) vězeňské stráže,
i) používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kteří pobírají příspěvek na provoz motorového vozidla.2a


2a§ 36 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182 /1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.“.
2. Za § 6 se vkládají nové § 6a a 6b, které včetně poznámek č. 2b) a 2c) znějí:
㤠6a
(1) Dálnice a silnice dálničního typu označené příslušnou dopravní značkou2blze užít motorovým vozidlem po zaplacení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu (dále jen „poplatek“).
(2) Motorová vozidla musí být na dálnici a silnici dálničního typu označena nálepkou prokazující zaplacení poplatku (dále jen „nálepka“).
(3) Poplatku nepodléhají motorová vozidla uvedená v § 6 odst. 3.
(4) Poplatek činí za kalendářní rok pro motorová vozidla
a) do celkové hmotnosti 3,5 tuny 400 Kč,
b) o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1000 Kč,
c) o celkové hmotnosti nad 12 tun 2000 K č.

Do celkové hmotnosti motorového vozidla se započítává i celková hmotnost přípojného vozidla.
§ 6b
(1) Policie České republiky je oprávněna v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu2ckontrolovat dodržování povinnosti označit motorové vozidlo při užití dálnice nebo silnice dálničního typu nálepkou.
(2) Nákup nálepek, jejich distribuci a prodej zajišťuje právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy.
(3) Peněžní prostředky získané z placení poplatku jsou příjmem státního rozpočtu a jsou určeny k urychlení rozvoje výstavby dálniční sítě.


2b§ 2 body 1 a 25 a