Input:

134/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základníc h a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb., platné do 31.12.2004 Archiv

č. 134/1993 Sb.
[zrušeno č. 561/2004 Sb.]
ZÁKON
ze dne 22. dubna 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 57a odst. 1 se za slova „soukromé základní školy,“ vkládají slova „soukromé základní umělecké školy,“ a vypouštějí se slova „§ 24 odst. 2“.
2. V § 57b odst. 1 se za slova „církevní základní školy“, vkládají slova „církevní základní umělecké školy,“.
3. V § 57c se za slova „církevních školách“ vkládají slova „zařazených do sítě předškolních zařízení, škol a školských