Input:

134/1973 Sb., Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, platné do 31.7.1991 Archiv

č. 134/1973 Sb.
[zrušeno č. 265/1991 Sb.]
ZÁKON
ze dne 18. října 1973
o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Tento zákon upravuje působnost Českého cenového úřadu a ostatních orgánů České socialistické republiky v oblasti cen.
§ 2
(1) Český cenový úřad jako ústřední orgán státní správy České socialistické republiky vykonává působnost v oblasti cen, pokud tato nepřísluší podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů1) jiným orgánům nebo organizacím.
(2) Český cenový úřad
a) se podílí na tvorbě jednotné státní cenové politiky Československé socialistické republiky a na zabezpečování její realizace v souladu s národohospodářskými plány,
b) předkládá vládě České socialistické republiky návrhy zásadních cenových opatření v odvětvích řízených orgány republiky, jakož i stanoviska k zásadním cenovým opatřením připravovaným federálními orgány,
c) navrhuje podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky směrnice pro vypracování plánu vývoje cen České socialistické republiky, plán vývoje cen jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a podílí se na zabezpečení jeho realizace,
d) stanoví a mění ceny výrobků, služeb, výkonů, prací a nemovitostí (dále jen „výrobky“), popřípadě navrhuje ceny nebo jejich změny ke schválení vládě České socialistické republiky v případech, kde si to vláda vyhradí,
e) zpracovává rozbory vývoje a působení cen a koordinuje v rámci České socialistické republiky rozborovou činnost v oblasti cen,
f) koordinuje a metodicky řídí tvorbu cen a přípravu a realizaci opatření v oblasti cen u orgánů České socialistické republiky a organizací jimi řízených.
(3) Český cenový úřad zpracovává a s Federálním cenovým úřadem a s Výborem lidové kontroly České socialistické republiky koordinuje plán kontroly cen; koordinuje, metodicky řídí a provádí kontrolu cen na území České socialistické republiky, ukládá opatření k nápravě a dodatkové odvody a činí podle cenových, popřípadě jiných předpisů další opatření.
(4) Český cenový úřad může pověřit po vzájemné dohodě
a) jiné orgány České socialistické republiky, popřípadě jimi řízené organizace stanovením cen nových výrobků,
b) národní výbory prováděním kontroly cen výrobků organizací uvedených v § 3 odst. 2 písm. b) až d) a cen výrobků dodávaných občany.
§ 3
(1) Ústřední orgány státní správy České socialistické republiky, vrcholné orgány družstev a společenských organizací v České socialistické republice za jimi řízené organizace a krajské národní výbory a Národní výbor hlavního města Prahy za organizace řízené národními výbory
a) předkládají Českému cenovému úřadu návrhy cenových opatření, podklady stanovené k zabezpečení cenových opatření, včetně potřebných rozborů a zdůvodnění, návrhy plánů vývoje cen a plány kontroly cen, jakož i zprávy o jejich plnění,
b) provádějí rozpis plánu vývoje cen a zabezpečují jeho realizaci,
c) zabezpečují provádění kontroly cen, ukládají opatření k nápravě, dodatkové odvody a činí další opatření podle cenových, popřípadě jiných