Input:

133/1970 Sb., Zákon o působnosti federálních ministerstev, platné do 31.12.1988 Archiv

č. 133/1970 Sb.
[zrušeno č. 194/1988 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1970
o působnosti federálních ministerstev
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
§ 1
Tento zákon upravuje působnost federálních ministerstev a některých dalších federálních ústředních orgánů (dále jen „federální ministerstva“) při výkonu státní správy federace. Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě státní politiky federace a organizovat ve své působnosti její provádění.
§ 2
Federální ministerstva vykonávají na svém úseku státní správu v rozsahu působnosti federace. Na podkladě soustavných analýz stavu věcí vypracovávají návrhy řešení rozhodujících otázek v příslušných oblastech působnosti federace a předkládají je vládě Československé socialistické republiky.
§ 3
(1) Federální ministerstva předkládají na svém úseku návrhy státní hospodářské politiky a v okruhu své působnosti plní úkoly národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; předkládají zejména podklady a návrhy potřebné pro přípravu návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státních rozpočtů federace a jiných opatření širšího dosahu. V rámci své působnosti předkládají návrhy na rozvíjení soustavy plánovitého řízení a prověřují její účinnost.
(2) Federální ministerstva vycházejí ve své činnosti z cílů a úkolů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a z jednotné státní politiky; v souladu s nimi na svém úseku státní politiku konkretizují a realizují.
(3) Federální ministerstva při plnění svých úkolů navzájem spolupracují a zaujímají stanoviska k návrhům, které předkládají vládě Československé socialistické republiky jiné orgány, pokud se dotýkají jejich působnosti.
§ 4
Federální ministerstva pečují na svém úseku o náležitou právní úpravu patřící do působnosti federace. Připravují návrhy zákonů Federálního shromáždění a nařízení vlády Československé socialistické republiky. Na základě zákonů Federálního shromáždění a v jejich mezích vydávají obecně závazné právní předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny. Sledují, jak se tyto předpisy uplatňují.
§ 5
Federální ministerstva zabezpečují ve své působnosti úkoly rozvíjení mezistátních styků a mezinárodní spolupráce v hospodářské, vědecké a technické oblasti i v jiných oblastech. Při přípravě návrhů na sjednání mezinárodních smluv si mohou vyžadovat od příslušných ústředních orgánů státní správy republik potřebné podklady. Federální ministerstva zabezpečují úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluv a dohod, jakož i z členství Československé socialistické republiky v mezinárodních organizacích.
§ 6
Federální ministerstva činí na svém úseku opatření nutná k zabezpečení obranné schopnosti Československé socialistické republiky a potřeb ozbrojených sil a k přípravě státních orgánů , hospodářských a jiných organizací i k branné výchově obyvatelstva a jeho ochraně pro případ války. Připravují potřebné návrhy a předkládají je vládě Československé socialistické republiky, popřípadě Radě obrany státu.
§ 7
(1) V zájmu jednotného