Input:

132/1993 Sb., Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích, platné do 13.6.2000 Archiv

č. 132/1993 Sb.
[zrušeno č. 87/2000 Sb.m.s.]
SDĚLENÍ
ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 30. března 1993 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 4 odst. 2 dnem 30. března 1993.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích
Česká republika a Slovenská republika, vedeny snahou dále rozvíjet vzájemné přátelské vztahy,
projevujíce přání rozšiřovat spolupráci v oblasti mezinárodního obchodu, dopravy a cestovního ruchu,
dohodly se takto:
Článek 1
Na společných státních hranicích se zřizují celní přechody, jejichž seznam a rozsah dopravy je uveden v příloze této Smlouvy.
Článek 2
Provoz na celních přechodech uvedených v příloze této Smlouvy bude zabezpečován nepřetržitě, pro občany všech států.
Článek 3
Vláda České republiky a vláda Slovenské republiky se zmocňují po vzájemné dohodě měnit přílohu této Smlouvy.
Článek 4
(1) Tato Smlouva podléhá schválení podle právních předpisů obou smluvních stran.
(2) Tato Smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu.
(3) Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou.
(4) V případě výpovědi pozbude tato Smlouva platnosti po uplynutí šesti měsíců ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, pokud nebude dohodnuto jinak.
Článek 5
Dáno v Praze dne 30. března 1993 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a slovenském, přičemž obě znějí mají stejnou platnost.
 
Za vládu České republiky:
Za vládu Slovenské republiky: