Input:

131/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 1.1.2013 Garance

č. 131/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. I
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „upravuje v souladu s“ nahrazují slovy „zapracovává příslušné“ a za slovo „společenství1“ se vkládají slova „a upravuje“.
2. V poznámce pod čarou č. 1 se za větu „Směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství“ vkládá nová věta „Směrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě v jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami.“.
3. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „v oblasti zemědělství, lesního hospodářství a zeleně“ zrušují.
4. V § 1 odst. 1 písm. e) se za slovo „vlivu“ vkládají slova „škodlivých organismů a“.
5. V § 2 odst. 1 písm. a) se slovo „zejména“ zrušuje.
6. V § 2 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se bod 11, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
„11. jiné části rostlin, které mohou být stanoveny postupem podle předpisu Evropských společenství1a,


1aČlánek 18 odst. 2 směrnice Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství, ve znění směrnice Rady 2002/89/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se mění směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich šíření na území Společenství.“.
7. V § 2 odst. 1 písm. v) bodě 1 se za slova „pro reexport“ vkládají slova „v listinné nebo elektronické podobě“.
8. V § 2 odst. 2 písm. b) se slova