Input:

130/1974 Sb., Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění účinném k 15.6.2001, platné do 31.12.2001 Archiv

č. 130/1974 Sb.
[zrušeno č. 254/2001 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. prosince 1974
o státní správě ve vodním hospodářství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
49/1982 Sb.
(k 1.7.1982)
mění, doplňuje
425/1990 Sb.
(k 25.10.1990)
mění, doplňuje
23/1992 Sb.
(k 20.1.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 458/1992 Sb.
 
 
114/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění, doplňuje (§ 5 písm. g)
238/1999 Sb.
(k 1.1.2000)
mění
132/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (v § 1 vkládá nové písm. c), § 3 odst. 3, § 5 písm. m) a n), vkládá nový § 5a)
240/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (§ 18 odst. 2, 4, 5, 6)
185/2001 Sb.
(k 15.6.2001)
mění (§ 24i, ruší poslední větu)
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Vodohospodářské orgány a jejich působnost
§ 1
Vodohospodářské orgány
Státní správu na úseku vodního hospodářství podle vodního zákona1) a tohoto zákona, jakož i úkoly stanovené právními předpisy vydanými na jejich základě, vykonávají vodohospodářské orgány, jimiž jsou
a) orgány obcí,
b) okresní úřady,
c) kraje,
d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“),2)
e) ministerstvo životního prostředí České republiky jako ústřední vodohospodářský orgán České republiky (dále jen „ministerstvo“).
§ 2
Okresní úřady
Působnost, která podle vodního zákona přísluší vodohospodářským orgánům, vykonávají okresní úřady, pokud ji vodní zákon nebo tento zákon nesvěřuje jiným orgánům.
§ 3
Orgány obcí
(1) Orgány obcí
a) upravují, omezují, popřípadě zakazují podle § 5 odst. 3 vodního zákona obecné užívání povrchových vod, nejde-li o hraniční toky, o vody v rybnících nebo v jiných vodních nádržích rybářsky obhospodařovaných,
b) omezují nebo jinak upravují zásobování pitnou vodou, popřípadě její užívání při nedostatku pitné vody a rozhodují ve sporech o přednostní určení pitné vody z veřejných vodovodů podle § 30 odst. 3 vodního zákona,
c) ukládají tomu, kdo poškodí veřejnou kanalizaci nebo veřejný vodovod anebo ohrozí jejich provoz, provést opatření k odstranění závadného stavu v případech, kdy tato opatření nevyžadují povolení.
(2) Pověřené obecní úřady3)
a) povolují odběr a jiné užívání povrchových vod a podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. a) a b) vodního zákona pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a zřizování, změny a zrušování vodohospodářských děl, která souvisejí s tímto odběrem,
b) rozhodují v případech, kdy jim přísluší povolovat vodohospodářské dílo, též o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se tohoto vodohospodářského díla,
c) rozhodují ve sporech o zřízení, popřípadě zrušení přípojky k veřejnému vodovodu nebo k veřejné kanalizaci pro jednotlivé obytné budovy, pokud přípojka není vodohospodářským dílem,
d) vydávají souhlas podle § 13 vodního zákona ke stavbám, zařízením, popřípadě činnostem v zátopových územích, chráněných oblastech přirozené akumulace vod a v ochranných pásmech pro stavby jednotlivých obytných budov, drobné stavby, jakož i pro zemní práce a terénní úpravy neovlivňující odtokové poměry, nejde-li o stavby uvedené v § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona,
e) vyjadřují se podle § 14 vodního zákona v případech, v nichž jsou příslušné k udělení povolení nebo souhlasu.
(3) V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.
§ 4
Inspekce
Inspekce v rozsahu § 12
a) dozírá na dodržování vodního zákona, tohoto zákona a předpisů podle nich vydaných, jakož i na dodržování rozhodnutí vodohospodářských orgánů, vydaných podle uvedených předpisů,
b) vyžaduje odstranění a nápravu zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá opatření k jejich odstranění a nápravě,
c) je oprávněna nařídit zastavení výroby