Input:

129/1999 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu, ve znění účinném k 1.1.2004 Garance

č. 129/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. června 1999,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá. 52/1999/2 Sb.
 
 
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší čl. I
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
(zrušen zák. č. 354/2003 Sb.)
Čl. II
Zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 208/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 20 odst. 2 věta první zní: „Do součtu jmenovatele koeficientu se nezapočítává cena bez daně při převodu cenných papírů, který je osvobozen od daně podle § 28 odst. 2 písm. b), cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, který je osvobozen od daně podle § 35, cena bez daně za převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor, který je osvobozen od daně podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolkových známek, který je osvobozen od daně podle § 26 písm. e), a příjem provozovatelů loterií a jiných podobných her, který je osvobozen podle § 34.“.
2. V § 45b odst. 1 se slova „českých celních letišť“ nahrazují slovy „mezinárodních letišť“.
3. V příloze č. 1 se za položku „85184099“ vkládá položka „85282114 - zvětšovače televizního obrazu pro slepé a částečně vidící“.
Čl. III
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb. a zákona č. 63/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odstavec 1 zní:
„(1) Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a odpočitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí:
 
Základ daně
 
Daň
Ze základu přesahujícího
od Kč
do Kč
 
 
0
102 000
15 %
 
102 000
204 000
15 300 + 20 %
102 000 Kč
204 000
312 000
35 700 + 25 %
204 000 Kč
312 000
a více
62 700 + 32 %
312 000 Kč.“.
2. V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) Sazba daně s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4 činí 31 % ze základu daně sníženého o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 a zaokrouhleného na celé tisíce korun dolů.“.
3. V § 36 odst. 2 písm. a) se slova „25 %“ nahrazují slovy „15 %“.
Čl. IV
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském