Input:

126/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb. Garance

č. 126/2009 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 4. května 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb.
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění nařízení vlády č. 98/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písm. c) a § 7 odst. 1 až 5 se slova „a výtvarného“ nahrazují slovem „ , výtvarného“.
2. V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize,“.

Dosavadní písmena d) až m) se označují jako písmena e) až n).
3. V § 2 se za písmeno j) vkládá nové písmeno k), které zní:
„k) Cenu Ministerstva kultury - Designér roku,“.

Dosavadní písmena k) až n) se označují jako písmena l) až o).
4. Nadpis nad § 7 zní: „Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění a architektury“.
5. V § 7 odst. 2 se na konci písmene c) slova „a architektury.“ nahrazují čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) architektury.“.
6. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1a znějí:
„Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize
§ 8a
(1) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků či výjimečných uměleckých tvůrčích, interpretačních nebo technických počinů v procesu tvorby, výroby, šíření a uchovávání kinematografických a audiovizuálních děl1anebo za výzkumnou či propagační činnost v oblasti kinematografie a audiovize nebo za dlouhodobé zásluhy v oblasti kinematografie a audiovize.
(2) Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize se uděluje fyzické osobě nebo právnické osobě; fyzické osobě ji lze udělit též in memoriam.
(3) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize lze udělit každoročně zpravidla k 27. říjnu. V kalendářním roce mohou být uděleny nejvýše dvě Ceny Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize, z nichž pouze jedna může být udělena žijící fyzické osobě nebo právnické osobě.
(4) Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 300 000 Kč. V případě jejího udělení in memoriam se neposkytuje peněžní ocenění.
§ 8b
(1) Návrhy na udělení ocenění podle § 8a mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, a to do 31. května roku udělení ocenění.
(2) Návrh na udělení