Input:

124/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky Garance

č. 124/2018 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
Čl. I
Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 větě čtvrté se číslo „60” nahrazuje číslem „30” a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „ ; v případech zvláštního zřetele hodných je možné tuto dobu prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut”.
2. V § 2 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; v případech zvláštního zřetele hodných je možné dobu přípravy prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut”.
3. V § 3 odst. 2 větě první se číslo „22” nahrazuje číslem „23”.
4. V § 3 odst. 2 větě druhé se slovo „složil” nahrazuje slovem „vykonal”.
5. V § 4 odst. 1 větě první se slovo „zpravidla” zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „ ; to neplatí, koná-li zkoušený pouze jednu část úřednické zkoušky proto, že zbývající část úřednické zkoušky již úspěšně vykonal, nebo vykonal-li zkoušku považovanou za rovnocennou obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky”.
6. V § 4 odst. 2 se slova „úřednické zkoušce” nahrazují slovy „přípravě na zvláštní část úřednické zkoušky”.
7. V § 4 odst. 3 větě první se za slovo „zkoušky” vkládá slovo „zkoušeného”.
8. V příloze č. 1 části II. se za bod b) vkládá nový bod c), který zní:
„c)  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)”.

Dosavadní body c) až za) se označují jako body d) až zb).
9. V příloze č. 1 části II. se bod g) zrušuje.
Dosavadní body h) až zb) se označují jako body g) až za).
10. V příloze č. 1 části II. se bod k) zrušuje.
Dosavadní body l) až za) se označují jako body k) až z).
11. V příloze č. 1 se na konci části II. doplňuje čárka a doplňují se písmena za) až zc), která znějí:
„za)  zákon o kybernetické bezpečnosti,
zb)  zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
zc)  zákon o zpracování osobních údajů”.
12. V příloze č. 1 části III. se slova „Etický kodex státního zaměstnance” nahrazují slovy „Pravidla etiky státních zaměstnanců”.
13. V příloze č. 2 u oboru státní služby Finance požadovaný rozsah znalostí zní:
„a)  zákon o cenách,
b)  zákon o účetnictví,
c)  zákon o oceňování majetku,
d)  rozpočtová pravidla,
e)  zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
f)  zákon o finanční kontrole,
g)  zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
h)  zákon o rozpočtovém určení daní”.
14. V příloze č. 2 u oboru státní služby Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění požadovaný rozsah znalostí zní:
„a)  zákon o místních poplatcích,
b)  zákon o soudních poplatcích,
c)  zákon o dani z nemovitých věcí,
d)  zákon o daních z příjmů,
e)  zákon o dani silniční,
f)  zákon o spotřebních daních,
g)  zákon o dani z přidané hodnoty,
h)  zákon o správních poplatcích,
i)