Input:

124/2003 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 124/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 2. dubna 2003,
kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb. a zákona č. 276/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 se slovo „šesti“ nahrazuje slovem „dvanácti“.
2. V § 13 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 9, které včetně poznámek pod čarou č. 9a) až 9d) znějí:
„(3) Pokud tento zákon nebo zvláštní právní předpis nestanoví jinak, musí být balené výrobky označeny
a) cenou baleného výrobku (dále jen „prodejní cena“) a
b) cenou za měrnou jednotku množství výrobku (dále jen „měrná cena“).
(4) Nebalené výrobky volně ložené, nabízené podle hmotnosti, objemu, délky či plochy, které jsou váženy či měřeny v přítomnosti spotřebitele, a to jak v prodeji formou samoobsluhy, tak i v prodeji s obsluhou, musí být označeny pouze měrnou cenou.
(5) Pro ceny uváděné v reklamě na výrobky nabízené konečnému spotřebiteli platí ustanovení odstavců 3 a 4 obdobně.
(6) Měrnou jednotkou množství se rozumí 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový výrobku, pokud není dále nebo zvláštním právním předpisem9astanoveno jinak. Lze uvádět i jiné jednotky množství v případech, kdy to odpovídá všeobecným zvyklostem nebo to odpovídá povaze výrobku, například 1 kus, 100 g, 100 ml, 100 mm.
(7) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 se vztahuje na balené potravinářské výrobky, které jsou v souladu se zvláštním právním předpisem9boznačeny údajem o množství, objemu či hmotnosti výrobku, a na druhy nepotravinářských výrobků uvedené ve zvláštním právním předpisu upravujícím jmenovité hmotnosti a jmenovité objemy některých druhů hotově baleného zboží.9c
(8) U pevných potravin nacházejících se v nálevu, u kterých se musí podle zvláštního právního předpisu9duvádět kromě celkové hmotnosti i hmotnost pevné potraviny, se měrná cena vztahuje k udané hmotnosti pevné potraviny.
(9) Povinnost označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou podle odstavce 3 neplatí
a) pokud je měrná cena shodná s prodejní cenou,
b) u výrobků při prodeji s obsluhou,
c) při prodeji formou samoobsluhy na prodejní ploše menší než 400 m2,
d) u výrobků, u kterých by vzhledem k jejich povaze nebo účelu takové označení nebylo vhodné nebo by bylo zavádějící,
e) u výrobků podléhajících významným změnám na objemu nebo hmotnosti,
f) při změně ceny z důvodu nebezpečí znehodnocení výrobku podléhajícího rychlé zkáze,
g) u