Input:

122/2000 Sb., Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném k 1.7.2017 Garance

č. 122/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 7. dubna 2000
o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 11 odst. 6, v § 13 doplňuje odst. 2 a 3
483/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
mění 9 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
203/2006 Sb.
(k 17.5.2006)
ruší § 15a
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění v § 6 odst. 1 písm. e)
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 14 odst. 7
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 6 odst. 1 písm. e); vkládá nový § 15a
303/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 1, § 2, § 10a a § 15a
243/2016 Sb.
(k 29.7.2016)
mění § 11
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 1 a § 14
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OCHRANA SBÍREK MUZEJNÍ POVAHY
§ 1
Předmět úpravy
Tímto zákonem se stanoví podmínky ochrany sbírek, uchovávaných zejména v muzeích a galeriích, stanoví se podmínky a způsob vedení evidence sbírek muzejní povahy, upravují se veřejně prospěšné služby, vybrané veřejně prospěšné služby a standardizované veřejně prospěšné služby poskytované muzei a galeriemi a stanoví se podmínky jejich poskytování, práva a povinnosti vlastníků sbírek muzejní povahy a správní tresty za porušení stanovených povinností.
§ 2
Vymezení základních pojmů
(1) Sbírkou muzejní povahy je sbírka, která je ve své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji soubor sbírkových předmětů shromážděných lidskou činností (dále jen „sbírka“). Má se za to, že sbírka je věcí hromadnou.
(2) Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo územní samosprávný celek, je veřejným statkem podle zvláštního právního předpisu5) .
(3) Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 je věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto věcí, a to přírodnina nebo lidský výtvor. Sbírkovým předmětem podle odstavce 1 jsou také preparáty lidských a zvířecích těl nebo jejich částí a kosterní pozůstatky lidské a zvířecí.
(4) Muzeem je instituce, která získává a shromažďuje přírodniny a lidské výtvory pro vědecké a studijní účely, zkoumá prostředí, z něhož jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských výtvorů vytváří sbírky, které trvale uchovává, eviduje a odborně zpracovává, umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejně prospěšných slu, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Galerií je muzeum specializované na sbírky výtvarného umění.
(5) Veřejně prospěšnými službami poskytovanými muzeem nebo galerií jsou služby, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti (dále jen „veřejná služba“). Veřejné služby jsou zčásti nebo zcela financovány z veřejných rozpočtů.
(6) Vybranými veřejnými službami jsou veřejné služby podle odstavce 5 spočívající ve zpřístupňování a využívání sbírek nebo jednotlivých sbírkových předmětů a poznatků o přírodě a historii z nich získaných prostřednictvím muzejních výstav, muzejních programů, muzejních publikací a poskytování informací o přírodě nebo společnosti, získaných studiem přírodnin nebo lidských výtvorů, sbírek a sbírkových předmětů nebo prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány.
(7) Standardizovanými veřejnými službami jsou vybrané veřejné služby podle odstavce 6, pro něž jsou stanoveny standardy tímto zákonem v rozsahu a struktuře zaručujícími jejich územní, časovou, ekonomickou a fyzickou dostupnost.
(8) Poskytovateli standardizovaných veřejných služeb jsou muzea a galerie, které spravují sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek (dále jen „centrální evidence“), jejichž vlastníkem je Česká