Input:

122/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání Archiv

č. 122/1993 Sb.
[zrušeno č. 182/2006 Sb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, se mění a doplňuje takto:
1. Za § 1 se vkládá § 1a, který zní:
㤠1a
Tohoto zákona nelze použít na uspořádání majetkových poměrů územního samosprávného celku nebo jiné právnické osoby zřízené zákonem, jestliže stát převzal její dluhy nebo se za ně zaručil.“.
2. § 4 odst. 1 zní:
„(1) Návrh na prohlášení konkursu je oprávněn podat dlužník nebo kterýkoli z jeho věřitelů anebo další osoba, pokud tak stanoví zvláštní zákon.“.
3. Za § 5 se vkládají nové § 5a až 5f, které včetně nadpisu znějí:
„Ochranná lhůta
§ 5a
(1) Ochrannou lhůtu povolí soud na návrh dlužníka.
(2) Dlužník může navrhnout povolení ochranné lhůty do 15 dnů od doručení návrhu na prohlášení konkursu soudem, který podal věřitel nebo jiná osoba než dlužník. Podává-li návrh na prohlášení konkursu dlužník, může s tímto návrhem spojit návrh na povolení ochranné lhůty; později může tento návrh podat do 15 dnů od zahájení řízení.
(3) Návrh na povolení ochranné lhůty musí, kromě obecných náležitostí podání, obsahovat i údaje, které se zapisují od obchodního rejstříku, seznam nemovitostí dlužníka včetně zástavních a podzástavních práv, seznam věřitelů s uvedením výše jejich pohledávek, a rozsah aktiv a pasiv k poslednímu dni předchozího měsíce.
§ 5b
(1) Soud ochrannou lhůtu povolí, jestliže je návrh podán včas oprávněnou osobou a obsahuje předepsané náležitosti; jinak návrh zamítne. Usnesení vydá do deseti dnů od doručení návrhu.
(2) Usnesení o povolení ochranné lhůty doručí soud dlužníku a věřitelům uvedeným v návrhu. Zašle je také soudu, který vede obchodní rejstřík, v němž je dlužník zapsán, a katastrálním úřadům, které evidují dlužníkovy nemovitosti; je-li dlužníkem státní podnik nebo jiná státní organizace, popřípadě organizace založená nebo zřízená obcí, soud zašle usnesení o povolení ochranné lhůty těm, kteří jsou zakladateli nebo zřizovateli dlužníka podle zvláštních předpisů. Kromě toho je vyvěsí na úřední desce soudu téhož dne, kdy bylo vydáno, a zveřejní je v Obchodním věstníku.
(3) Věřitelé uvedení v návrhu na ochrannou lhůtu a další věřitelé, kteří se k řízení přihlásili v průběhu ochranné lhůty, mají postavení konkursních věřitelů (§ 7); dojde-li k prohlášení konkursu, je třeba jim usnesení o tom doručit.
(4) Současně s povolením ochranné lhůty svolá soud schůzi věřitelů (§ 10), popřípadě ustanoví věřitelům opatrovníka (§ 11a). Schůze věřitelů zvolí věřitelský výbor. Závady v doručení někomu z věřitelů při svolávání schůze nebrání platnosti volby, jestliže usnesení soudu o svolání věřitelů bylo vyvěšeno na úřední desce soudu a zveřejněno v Obchodním věstníku.
(5) Proti usnesení, jímž soud povolil ochrannou lhůtu, není odvolání přípustné.
§ 5c
Ochranná lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet dnem, kdy usnesení o jejím povolení bylo vyvěšeno na úřední desce soudu. Na návrh dlužníka podaný v průběhu ochranné lhůty ji může soud prodloužit nejdéle o další tři měsíce, jestliže s