Input:

12/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek Archiv

č. 12/2006 Sb.
[zrušeno č. 371/2008 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 30. prosince 2005,
kterou se mění vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10 odst. 11 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 345/2005 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek, se mění takto:
1. V § 1 v úvodní části ustanovení se slova „stanoví, v souladu s právem Evropských společenství1,“ nahrazují slovy „zapracovává předpisy Evropských společenství1a stanoví“.
Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Komise 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek ve znění směrnice Rady 92/32/EHS, kterou se po sedmé mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění směrnice Komise 93/105/ES, kterou se stanoví příloha VII D obsahující informace požadované pro technický dokumentační soubor údajů uvedený v článku 12 sedmé změny směrnice Rady 67/548/EHS a ve znění směrnice Komise 2001/59/ES, kterou se po dvacáté osmé přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.“.
2. V § 1 se na konci textu písmene d) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene e) se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) až h), která znějí:
„f) žádosti o souhlas s předložením omezeného rozsahu informací (dále jen „omezená sada zkoušek“) pro registraci meziproduktu podle § 12 odst. 5 zákona,
g) žádosti o registraci meziproduktu s omezenou sadou zkoušek podle § 12 odst. 1 a 5 zákona,
h) doplňujících zkoušek nebo studií při registraci meziproduktu podle § 12 odst. 2 zákona.“.
3. V nadpisu pod § 2 se za slovo „látky“ doplňují slova „a registrace látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek“.
4. V § 2 se za slova „podle § 12 odst. 1 zákona“ vkládají slova „a náležitosti žádosti o registraci látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek podle § 12 odst. 1 a 5 zákona“.
5. Nadpis § 6 zní: „Náležitosti žádosti o registraci látky, registraci látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek nebo o registraci polymeru “.
6. V § 6 odst. 1 se slova „nebo polymeru“ nahrazují slovy „ , látky jako meziproduktu s omezenou sadou zkoušek nebo o registraci polymeru“.
7. V § 6 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) prohlášení, že:
1. látka, přičemž se nejedná o monomer, je vyrobena výhradně pro chemické zpracování, je při něm spotřebována nebo je při něm použita; při zpracování je látka přeměněna na chemicky odlišné molekuly, přičemž se nejedná o polymer,
2. s látkou se zachází nejvýše na dvou dalších místech, kde se meziprodukt zpracovává, to znamená, že látka vyrobená v jednom podniku může být přepravena do jednoho nebo dvou dalších podniků ke zpracování,
3. dodávka na místo, kde se meziprodukt dále zpracovává, musí být uskutečněna přímo osobou, která žádá o registraci, nikoli přes dalšího dodavatele,