Input:

118/1990 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství Garance

č. 118/1990 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 111/1994 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. dubna 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, se mění a doplňuje takto:
1. V § 13 se vypouští odstavec 2.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
2. § 16 odst. 1 se doplňuje o nová písmena f) a g), která zní:
„f) užívat v provozu jen vozidla, jejichž technický stav byl shledán vyhovujícím při technické prohlídce, od níž neuplynula doba delší než 1 rok, popř. kratší doba stanovená orgánem státní správy, který provozování silniční dopravy povolil;
g) při provozu vozidel dodržovat bezpečnostní přestávky, doby odpočinku a doby řízení stanovené pro řidiče silničních motorových vozidel zvláštními předpisy.1“.
3. § 24 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
„(4) Pro dopravu pro vlastní potřeby provozovanou podle odstavce 3 písm. c) platí ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) a g).“.
4. § 25 odst. 2 zní:
„(2) Jiná organizace nebo fyzická osoba2mohou provozovat silniční motorovou dopravu pro cizí potřeby za úplatu jen obdrží-li k tomu, pokud nejde o případy uvedené v § 26, povolení od příslušného orgánu státní správy.“.
V § 25 se odstavce 3, 4 a 5 vypouštějí.
5. § 26 odst. 1 zní:
(1) Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby podle §25 se nevyžaduje, jde-li o:
a) dopravu osob a věcí prováděnou v rámci péče o vlastní pracovníky a členy družstev, kde obsahem členství je též pracovní vztah, včetně jejich dopravy do zaměstnání a dopravy jejich dětí do škol,
b) nepravidelnou