Input:

117/2000 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 117/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 6. dubna 2000,
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o návykových látkách
Čl. I
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:
„a) v léčivech v lékové formě,2s výjimkou léčivých přípravků obsahujících efedrin a léčivých přípravků obsahujících větší množství než 30 mg pseudoefedrinu v jednotce lékové formy,


2§ 2 odst. 3 zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů.“.
2. V § 1 odst. 2 písm. b) se slova „použity ani opětovně získány pomocí dostupných prostředků“ nahrazují slovy „snadným způsobem použity nebo znovu získány snadno použitelnými způsoby“.
3. V § 2 písm. d) se za slova „v příloze č. 10“ vkládají slova „nebo v příloze č. 11“.
4. V § 3 odst. 2 větě druhé se slovo „nebo“ nahrazuje čárkou a na konci se doplňují slova „nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví“.
5. V § 5 odst. 1 se za slova „je obsahující“ vkládají slova „nebo přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“.
6. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slovo „lékárnu“ vkládá odkaz na poznámku pod čarou č. 2a), která zní:


2a) § 16 odst. 5 zákona č. 79/1997 Sb.“.
7. V § 5 odst. 1 písm. b) se za slovo „zneškodňovat“ vkládají slova „, pokud nejsou skladovány,“.
8. V § 5 odst. 2 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“.
9. V § 5 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) podle lékařem vyplněného a podepsaného recepturního tiskopisu (dále jen „recept“) nebo objednávky fyzických a právnických osob oprávněných poskytovat zdravotní péči nebo veterinární péči (dále jen „žádanka“) připravovat a vydávat lékárníci v lékárnách,“.
10. V § 5 odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky pod čarou č. 5a) zní:
„k) nabývat, pozbývat, skladovat, přepravovat nebo používat zadavatelé nebo zkoušející při přípravě nebo provádění klinického hodnocení veterinárních léčiv podle zvláštního právního předpisu.5a


5a§ 39 zákona č. 79/1997 Sb.“.
11. V § 5 odst. 4 se za slova „tohoto zákona“ vkládají slova „a přípravky obsahující efedrin a pseudoefedrin“.
12. V § 6 odst. 1 písm. c) se za slovo „zneškodňovat“ vkládají slova „, pokud nejsou skladovány,“.
13. V § 8 odst. 3 se slova „1 roku“ nahrazují slovy „2 let“.
14. V § 8 odst. 5 se věta první nahrazuje těmito větami: „Povolení k zacházení může být vydáno pouze bezúhonné fyzické osobě, která má trvalý pobyt na území České republiky, nebo právnické osobě se sídlem v České republice. Podmínka trvalého pobytu nebo sídla v České republice neplatí, jedná-li se o občana členského státu Evropské unie,