Input:

116/2020 Sb., Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním Garance

č. 116/2020 Sb., Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
ZÁKON
ze dne 4. března 2020
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon upravuje podmínky, za nichž stát nahradí újmu způsobenou povinným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví1) .
(2)  Tímto zákonem není vyloučena povinnost státu k náhradě újmy podle jiných zákonů.
§ 2
Rozsah náhrady újmy
(1)  Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2) , (dále jen „očkovaný”), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.
(2)  Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení nebo zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného.
§ 3
Domněnka příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním
Jedná-li se o újmu na zdraví, kterou prováděcí právní předpis stanoví jako pravděpodobný následek daného povinného očkování a tento následek nastane po provedení daného povinného očkování v době stanovené tímto prováděcím právním předpisem, má se za to, že újma na zdraví byla způsobena povinným očkováním.
§ 4
Uplatnění práva na náhradu újmy
(1)  O poskytnutí náhrady újmy očkovaný požádá Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”).
(2)  Žádost o poskytnutí náhrady újmy se podává v písemné formě a obsahuje
a)  jméno, datum narození a adresu místa trvalého pobytu očkovaného,
b)  název zdravotní pojišťovny, u které je očkovaný zdravotně pojištěn,
c)  popis příčin vzniku újmy a uvedení rozsahu újmy, zejména kdo a kdy očkovací látku podal, jaká újma očkovanému vznikla, kdy se objevily následky daného povinného očkování, jak se projevovaly, jak dlouho trvaly nebo zda stále trvají,
d)  označení vybrané očkovací látky, jejímž použitím újma podle poznatků očkovaného vznikla, a
e)  požadovanou výši náhrady újmy.
(3)  K žádosti o poskytnutí náhrady újmy očkovaný připojí dokumenty potřebné pro posouzení práva na náhradu újmy, a to zejména lékařské zprávy poskytovatelů zdravotních služeb o poskytování zdravotních služeb očkovanému, které prokazují právo očkovaného na náhradu újmy.
(4)  Očkovaný může pro účely posouzení jeho práva na náhradu újmy udělit ministerstvu souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace o něm vedené poskytovatelem zdravotních služeb a s pořizováním výpisů nebo kopií této zdravotnické dokumentace. Tento souhlas očkovaný připojí k žádosti o poskytnutí náhrady újmy.
§ 5
(1)  Skutečnosti nezbytné pro posouzení práva na náhradu újmy posoudí ministerstvo bezodkladně po obdržení žádosti o poskytnutí náhrady újmy. Při posuzování vychází ministerstvo zejména z předložených nebo vyžádaných dokumentů a dále z odborných nebo znaleckých posudků.
(2)  Ministerstvo přizná náhradu újmy v požadované výši, jestliže dospěje k závěru, že