Input:

115/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění účinném k 30.6.2009 Archiv

č. 115/2004 Sb.
[zrušeno č. 179/2014 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. února 2004,
kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
543/2004 Sb.
(k 25.10.2004)
v § 1 vkládá písm. e), mění pozn. č. 1), v § 12 doplňuje odst. 2 a 3, vkládá novou část šestou a přílohu č. 9a, nová přech. ust.
149/2005 Sb.
(k 22.4.2005)
mění, 28 novelizačních bodů, též ruší přílohy
143/2006 Sb.
(k 15.4.2006)
mění § 1 písm. e), § 13a, § 14 odst. 2 a 3
157/2007 Sb.
(k 30.6.2007)
mění § 1 písm. e), § 3 odst. 4 a 5, § 4 odst. 2 a § 13a
113/2009 Sb.
(k 30.6.2009)
mění 1 písm. e), § 3 odst. 4 a 5, § 4 odst. 2; ruší část čtvrtou
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb., a k provedení zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb. a zákona č. 85/2004 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje některé postupy Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „Fond“) při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem vyrobeným v České republice. Fond
a) přiděluje výrobcům bramborového škrobu individuální produkční kvóty bramborového škrobu1) (dále jen „subkvóta“),
b) poskytuje dotace výrobcům bramborového škrobu (dále jen „prémie pro výrobce“),
c) poskytuje dotace při výrobě schválených výrobků ze škrobu (dále jen „výrobní náhrada“),
d) poskytuje subvence při vývozu škrobu (dále jen „vývozní náhrada“),
e) poskytuje národní doplňkovou platbu k přímým podporám formou dotace k výsledku hospodaření pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 pěstitelům brambor (dále jen „doplňková platba“) prostřednictvím příslušného výrobce,
f) uplatňuje a provádí za Českou republiku veškerá další opatření, která jsou svěřena členskému státu bezprostředně závaznými právními předpisy Evropských společenství1) (dále jen „předpis Evropských společenství“) upravujícími opatření společné organizace trhu se škrobem.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) pěstitelem brambor fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje na území České republiky brambory pro výrobu bramborového škrobu,
b) výrobcem bramborového škrobu (dále jen „výrobce“) fyzická nebo právnická osoba vyrábějící bramborový škrob z brambor dodaných pěstitelem brambor, která na území České republiky provozuje škrobárnu nebo více škrobáren.
ČÁST DRUHÁ
PRODUKČNÍ KVÓTY BRAMBOROVÉHO ŠKROBU
§ 3
Národní produkční kvóta
(1) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářský rok 2004/2005 činí 33 660 tun.
(2) Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty uvedené v odstavci 1.
(3) Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v § 7; součet subkvót a rezervy nesmí přesáhnout výši národní produkční kvóty stanovené předpisem Evropských společenství.2)
(4) Národní produkční kvóta bramborového škrobu pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 je stanovena předpisem Evropských společenství2) .
(5) Pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 Fond přidělí subkvóty výrobcům způsobem uvedeným v předpise Evropských společenství2) . Ustanovení § 5 až 7 se použije obdobně.
§ 4
Rezerva
(1) Rezerva je množství bramborového škrobu určené ke zvýšení již stanovené subkvóty výrobci.
(2) Pro hospodářské roky 2005/2006 až 2011/2012 se rezerva nestanoví.
(3) Výrobce neprodleně