Input:

114/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Garance

č. 114/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. března 2020,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna trestního zákoníku
Čl. I
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 360/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 259/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 165/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 321/2016 Sb., zákona č. 323/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb. a zákona č. 315/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 52 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní:
„h) zákaz držení a chovu zvířat,“.

Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena i) až m).
2. V § 53 odst. 2 se za slova „peněžitý trest,“ vkládají slova „zákaz držení a chovu zvířat,“.
3. Za § 74 se vkládají nové § 74a a 74b, které včetně nadpisů znějí:
㤠74a
Zákaz držení a chovu zvířat
(1) Soud může uložit trest zákazu držení a chovu zvířat až na deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s držením, chovem nebo péčí o zvíře.
(2) Trest zákazu držení a chovu zvířat jako trest samostatný může soud uložit pouze v případě, jestliže vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu a osobě a poměrům pachatele uložení jiného trestu není třeba.
(3) Trest zákazu držení a chovu zvířat spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje držení, chov a péče o zvíře.
§ 74b
Výkon trestu zákazu držení a chovu zvířat
(1) Do doby výkonu trestu zákazu držení a chovu zvířat se nezapočítává doba výkonu trestu odnětí svobody; započítává se však doba, po kterou pachatel před právní mocí rozsudku na základě rozhodnutí nebo opatření orgánu veřejné moci nesměl již zvířata, která jsou předmětem zákazu, držet nebo chovat anebo o ně pečovat.
(2) Byl-li trest zákazu držení a chovu zvířat vykonán, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.“.
4. V části první hlavě páté nadpisu oddílu sedmého a v nadpisu § 90 se za slovo „činnosti,“ vkládají slova „zákazu držení a chovu zvířat,“.
5. V § 90 odst. 1 a 2 a v § 91 odst. 1 až 3 a 5 se za slovo „činnosti,“ vkládají slova „zákazu držení a chovu zvířat,“.
6. V § 94 odst. 3 se za slovo „činnosti,“ vkládají slova „zákaz držení a chovu zvířat,“.
7. § 302 včetně nadpisu zní:
㤠302
Týrání zvířat
(1) Kdo týrá zvíře surovým nebo trýznivým způsobem, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li takový čin veřejně