Input:

114/2006 Sb., Vyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení Archiv

č. 114/2006 Sb.
[zrušeno č. 159/2016 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 27. března 2006
o poctivé prezentaci investičních doporučení
Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 56/2006 Sb., (dále jen „zákon“):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje podrobnější pravidla pro
a) poctivou prezentaci investičních doporučení2) a
b) uveřejňování zájmů a střetů zájmů osob, které investiční doporučení tvoří a rozšiřují, včetně způsobu uveřejnění a vymezení druhů zájmů a střetů zájmů.
§ 2
Vymezení pojmů
V této vyhlášce se rozumí
a) emitentem emitent finančního nástroje, kterého se investiční doporučení přímo nebo nepřímo týká,
b) rozšiřováním investičního doporučení jeho uveřejnění, předání osobě, která se uveřejňováním investičních doporučení zabývá, nebo zajištění jeho veřejné dostupnosti jiným způsobem,
c) propojenou osobou ovládající a ovládaná právnická osoba3) nebo právnické osoby tvořící koncern4) ,
d) povinnou osobou fyzická osoba nebo právnická osoba, která v souvislosti s výkonem svého povolání nebo podnikání tvoří nebo rozšiřuje investiční doporučení,
e) kvalifikovanou povinnou osobou
1. obchodník s cennými papíry, úvěrová instituce a osoba s nimi propojená,
2. jiná osoba, jejíž hlavní podnikatelskou činností je tvorba investičních doporučení,
f) stupněm investičního doporučení doporučení „koupit“, „držet“, „prodat“ a jim obdobné.
§ 3
Pravidla pro poctivou prezentaci investičních doporučení
(1) Povinná osoba zajistí, že v investičním doporučení
a) jsou fakta jasně odlišena od informací, které fakty nejsou, zejména výkladů, odhadů nebo názorů,
b) existuje-li pochybnost o spolehlivosti zdrojů použitých při jeho tvorbě, je tato skutečnost jasně uvedena,
c) jsou jasně označeny všechny předpovědi a cenové cíle a uvedena podstatná východiska pro jeho vytvoření,
d) je jasně a zřetelně uvedena osoba, která je pro ni vytvořila, a to zejména uvedením obchodní firmy nebo názvu právnické osoby nebo jména a příjmení fyzické osoby, a osoba, která je připravila, uvedením jména, příjmení a funkce.
(2) Obchodník s cennými papíry nebo úvěrová instituce zajistí, aby investiční doporučení obsahovalo vedle informací podle odstavce 1 i označení správního úřadu, který nad touto osobou vykonává dozor; je-li tvůrcem jiná povinná osoba, která při výkonu své činnosti podléhá pravidlům samoregulace, zajistí, aby investiční doporučení obsahovalo odkaz na tato pravidla. Tento údaj lze uvést i na internetové adrese, na které uveřejňuje další informace podle této vyhlášky.
§ 4
Pravidla pro uveřejňování zájmů a střetů zájmů
(1) Povinná osoba uveřejní informace o okolnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou narušit objektivitu investičního doporučení, zejména v nich uvede informaci o každém svém významném finančním zájmu nebo střetu zájmů týkajícím se finančního nástroje, kterého se investiční doporučení týká, nebo emitenta.
(2) Pokud je povinnou osobou právnická osoba,
a) uvede informace podle odstavce 1 i za všechny osoby, podílející se na vytvoření investičního doporučení,