Input:

114/2004 Sb., Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn Garance

č. 114/2004 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb., zákonem č. 147/2002 Sb., zákonem č. 320/2002 Sb. a zákonem č. 21/2004 Sb.
ZÁKON
o krmivech
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon stanoví v souladu s právem Evropských společenství1) požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění do oběhu krmiv, doplňkových látek a premixů, jakož i pravomoc a působnost orgánů odborného dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, včetně oprávnění ukládat sankce.
(2) Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1a)
(3) Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumějí
a) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním doplňkových látek nebo bez přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně nebo ve směsích,
b) krmnými surovinami krmiva, která jsou určena pro přímé použití ke krmení zvířat v původním stavu nebo po úpravě, dále k výrobě krmných směsí nebo jako nosiče pro výrobu premixů,
c) krmnými směsmi směsi krmných surovin s přídavkem nebo bez přídavku doplňkových látek, které jsou určeny jako kompletní nebo doplňková krmiva ke krmení zvířat,
d) kompletními krmivy krmné směsi, které svým složením pokrývají potřebu denní krmné dávky,
e) doplňkovými krmivy krmné směsi s vysokým obsahem určitých živin, které po doplnění do jiných krmiv pokrývají potřebu denní krmné dávky,
f) denní krmnou dávkou průměrné celkové množství krmiva, propočtené na obsah vlhkosti 12 %, které potřebuje zvíře daného druhu, věkové kategorie a užitkovosti k zajištění všech svých potřeb,
g) doplňkovou látkou látka nebo přípravek použitý při výrobě krmiv nebo při výživě zvířat za účelem
1. příznivého ovlivnění vlastností krmiv nebo vlastností živočišných produktů,
2. uspokojení požadavků na výživu zvířat nebo na zlepšení živočišné produkce, zejména ovlivněním zažívací a trávicí (gastrointestinální) flóry nebo stravitelnosti krmiv,
3. doplnění výživy zvířat o prvky, které přispívají k dosažení zvláštních výživových cílů nebo které zajišťují zvláštní požadavky na výživu zvířat v určitém období,
4. zabránění nebo zmírnění škodlivých vlivů způsobených výkaly zvířat,
5. zlepšení životního prostředí zvířat,
h) premixy směsi doplňkových látek bez nosičů nebo směsi jedné či více doplňkových látek s nosiči, popřípadě s přidáním aminokyselin, které jsou určeny k výrobě krmiv,
i) nežádoucí látkou látka nebo produkt, které jsou přítomny na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, a které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí, nebo mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,
j) zakázanou látkou nebo zakázaným produktem látka nebo produkt, které svojí podstatou negativně