Input:

114/2003 Sb., Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) Garance

č. 114/2003 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. dubna 2003
o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů
(zákon o provádění referenda)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PROVÁDĚNÍ REFERENDA O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Tento zákon upravuje podle ústavního zákona o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii1) (dále jen „ústavní zákon“) další podmínky výkonu hlasovacího práva v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii (dále jen „referendum“), jakož i podrobnosti navrhování, vyhlašování a provádění referenda a vyhlašování jeho výsledku.
(2) Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii musí být přístupna k nahlédnutí každému na obecních úřadech, které jsou matričními úřady, nejméně 21 dnů před konáním referenda.
Hlasovací právo v referendu
§ 2
Referendum se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva ve stálých volebních okrscích a samostatných volebních okrscích (dále jen „okrsek“), vytvořených podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí2) na území České republiky.
§ 3
(1) Právo hlasovat v referendu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den konání referenda dosáhl věku 18 let (dále jen „oprávněný občan“).
(2) Překážkami ve výkonu práva hlasovat v referendu jsou
a) zbavení způsobilosti k právním úkonům,3)
b) zvláštním zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,4)
c) služba vojáka z povolání v zahraničí,5) jestliže povaha vykonávané služby nebo místo jejího výkonu neumožňují výkon práva hlasovat v referendu.
HLAVA II
ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY O VYHLÁŠENÍ REFERENDA
§ 4
(1) Referendum vyhlašuje prezident republiky svým rozhodnutím.6) Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda (dále jen „rozhodnutí prezidenta republiky“) se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Dnem vyhlášení referenda je den rozeslání příslušné částky Sbírky zákonů, ve které je rozhodnutí prezidenta republiky uveřejněno.
(2) Rozhodnutí prezidenta republiky obsahuje
a) dny konání referenda (§ 7),
b) otázku pro referendum podle čl. 1 odst. 2 ústavního zákona,
c) v případě opakovaného referenda podle čl. 3 a 4 ústavního zákona toho, kdo podal návrh na jeho vyhlášení.
(3) Vysloví-li Ústavní soud nálezem, že postup při provádění referenda nebyl v souladu s ústavním zákonem nebo s tímto zákonem, prezident republiky znovu vyhlásí referendum do 30 dnů ode dne vyhlášení nálezu v dané věci tak, aby se referendum konalo nejpozději do 90 dnů ode dne vyhlášení tohoto nálezu Ústavního soudu.
(4) Rozhodne-li se prezident republiky referendum nevyhlásit, uveřejní se toto rozhodnutí ve Sbírce zákonů. Takové rozhodnutí obsahuje důvody, proč se prezident republiky rozhodl referendum nevyhlásit.7)
HLAVA III
PROVÁDĚNÍ REFERENDA
§ 5
Seznamy pro referendum
(1) Za seznam oprávněných občanů podle tohoto zákona se považuje stálý seznam voličů vedený podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí8) a ve vojenských újezdech podle zákona o zajišťování obrany